Persbericht

Een nieuwe stap richting digitale overdracht van het getuigschrift van arbeidsongeschiktheid

Op vrijdag 20 mei heeft de ministerraad op voorstel van de ministers David Clarinval en Frank Vandenbroucke een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat de digitale overdracht van het getuigschrift van arbeidsongeschiktheid, mits akkoord van de patiënt mogelijk maakt.

Voortaan is het mogelijk om het getuigschrift van arbeidsongeschiktheid te verzenden vanuit de software gebruikt door de huisarts:

  • vanaf de eerste dag van arbeidsongeschiktheid: naar MEDEX of de medische dienst van HR RAIL;
  • zodra de duur van de arbeidsongeschiktheid 14 dagen overschrijdt, het getuigschrift een verlenging is en de persoon onder de sector van de mutualiteiten valt : naar het Nationaal Intermutualistisch College (dat verantwoordelijk zal zijn voor de bezorging aan de bevoegde mutualiteit).

Parallel daarmee gingen de analyses van start om de absoluut noodzakelijke voorwaarden te bestuderen:

  • voor de verzending van de getuigschriften voor de werkgevers;
  • voor de verzending van de getuigschriften voor de mutualiteiten vanaf de eerste dag van arbeidsongeschiktheid.

Dat betekent dat, in het kader van het werkregime van de zelfstandigen, de elektronische verzending in een eerste tijd beperkt zal zijn tot de aangifte van de arbeidsongeschiktheid waarvan de duur veertien dagen overschrijdt, de aangifte van een verlenging van arbeidsongeschiktheid en de aangifte van een herval in arbeidsongeschiktheid.

David Clarinval, minister van Zelfstandigen, benadrukt het volgende: “Dit project is belangrijk en vormt een aanzienlijke verbetering voor de zelfstandigen die hun arbeidsongeschiktheid niet meer zelf zullen moeten aangeven. Bovenop de tijdsbesparing die zo kostbaar voor hen is, maakt deze dienst het ook mogelijk te verzekeren dat alle administratieve procedures worden gerespecteerd. En het is eveneens een belangrijke stap in de digitalisering van de gegevensuitwisseling die in de toekomst uitgebreid zou kunnen worden”.

 

Ten slotte moet worden opgemerkt dat dit ook een vrijwillig systeem is waarbij de patiënt de keuze heeft tussen het digitaal opsturen van zijn medisch attest of een papieren kopie die hij rechtstreeks naar de werkgever of de mutualiteit stuurt.