Persbericht

Europese Landbouwraad: conclusies

De ministers van Landbouw van de lidstaten van de Europese Unie, die op dinsdag 24 mei hebben vergaderd in Brussel, hebben meerdere onderwerpen en thema’s besproken, waaronder:

Vogelgriep:

De ministers van Landbouw hebben aan de Europese Commissie gevraagd een Europese preventie- en bestrijdingsstrategie op lange termijn tegen vogelgriep te implementeren, met name via vaccinatie.

Onlangs werd de Belgische pluimveesector getroffen door hoogpathogene vogelgriep. Federaal minister van Landbouw David Clarinval verklaarde het volgende: “Vaccinatie is een relevant alternatief voor massale slachting. Deze vogelgriep  heeft nefaste economische gevolgen voor de getroffen pluimveesectoren en brengt zeer hoge kosten voor het FAVV en het Diergezondheidsfonds.”

Tijdens de Raad bevestigde minister Clarinval het standpunt van België: “Ons land steunt de invoering van een Europese preventie- en bestrijdingsstrategie tegen vogelgriep, met inbegrip van vaccinatie.” Het is echter zeer belangrijk rekening te houden met de impact die een dergelijke strategie zou kunnen hebben op onze export,” concludeerde de minister.

 

Droogte voorjaar 2022

Momenteel maakt het Europese continent een droogteperiode door die zware gevolgen zou kunnen hebben. Het Koninklijk Meteorologisch Instituut (KMI) is van mening dat een groot deel van België het risico loopt op een historische droogte in de komende dagen. Deze droogteperiode zou in de buurt komen van de periode uit 1976 in termen van een regentekort. Federaal minister David Clarinval wou deze problematiek in naam van België aankaarten: “De droogteperiode die we momenteel kennen, blijft niet zonder gevolgen. Deze situatie leidt tot een verslechtering van de staat van de gewassen, maar ook van de beschikbaarheid van veevoeder, met een algemene daling van de productiviteit.

Landbouwers kunnen op korte termijn geconfronteerd worden met zware financiële en technische moeilijkheden.

David Clarinval, federaal minister van Landbouw, rondde zijn tussenkomst af door de Europese Commissie te interpelleren: “België vraagt aan de Europese Commissie om de maatregelen te verduidelijken die zij van plan is te nemen om dit probleem aan te pakken en om mogelijke afwijkingen van bepaalde vergroeningseisen te bekijken, zonder de ambities van de Green Deal uit het oog te verliezen.”

In zijn conclusie verklaarde de Europese commissaris voor Landbouw, Janusz Wojciechowski, dat hij de situatie de komende weken op de voet zal volgen.

De Commissaris gaf ook aan dat hij naar België luistert en dat er mogelijkheden zijn voor afwijkingen.

Jo Brouns, Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Landbouw: “Ondanks de regen van de voorbije dagen, leidt het droge voorjaar tot zorgen bij onze landbouwers. Zeker bovenop de gevolgen van het conflict in Oekraïne, dat de beschikbaarheid van granen, oliehoudende gewassen en andere grondstoffen onzeker maakt.”

Willy Borsus, Waals minister van Landbouw, verklaarde: "Na de gezondheidscrisis en de gevolgen van de oorlog in Oekraïne is dit gebrek aan neerslag een nieuwe klap voor onze landbouw. Voor sommige landbouwers is het zelfs een nieuwe moeilijkheid, want als de droogte aanhoudt, zou dit ernstige gevolgen kunnen hebben voor de opbrengst van het landbouwjaar.”

Marktsituatie

Inleidend wees minister Clarinval erop dat België gunstig staat tegenover het voorstel van de Commissie om “solidariteitsroutes” uit te werken om de export van Oekraïense landbouwproducten te faciliteren: “de oorlog in Oekraïne leidt tot verstoringen in het merendeel van de landbouwsectoren en in de hele bevoorradingsketen”.

Wat betreft de situatie van de landbouwsectoren in België, wou minister Clarinval de volgende moeilijkheden herhalen : “De stijging van de productie- en energiekosten doen de winstmarges dalen van de producenten, die hun verkoopsprijzen niet mee zien stijgen. De stijging van de meststofprijzen is ook een bekommernis voor alle gewassen, in het bijzonder voor de gewassen in open veld die veel nutriënten nodig hebben.

Tot slot herinnerde minister Clarinval aan het volgende : “De door de Europese Commissie voorgestelde maatregelen zullen vooral op korte termijn een impact hebben en zullen niet volstaan om de sectoren die momenteel in crisis zijn, te helpen herstellen. Het probleem moet ook grondiger, en op lange termijn, worden aangepakt.”