Persbericht

Ondernemerschap en diversiteit : David Clarinval maakt 3 laureaten van de overheidsopdracht “ondernemerschap en diversiteit” bekend

Op 14 februari heeft de minister van Zelfstandigen, David Clarinval, de 3 laureaten bekendgemaakt van de overheidsopdracht "ondernemerschap en diversiteit" van de FOD Economie, die tot doel heeft projecten te financieren die bijdragen tot de bevordering en ondersteuning van het ondernemerschap van personen van buitenlandse origine. Tegelijkertijd en met de steun van de FOD Economie werd een studie over de profielen van zelfstandigen van buitenlandse origine in België opgesteld.

De tweede editie van de studie "Ondernemerschap en diversiteit - Een onderzoek naar de herkomst van zelfstandigen in België" werd uitgevoerd door het Kmo-observatorium en geeft een overzicht van de zelfstandigen in België volgens hun herkomst. Er worden verschillende elementen belicht die tot de conclusie leiden dat er binnen de zelfstandige populatie verschillen bestaan op grond van herkomst en geslacht.

In België is 23,5% van de zelfstandigen van buitenlandse afkomst, terwijl personen van buitenlandse afkomst 25,2% van de beroepsbevolking en 31,6% van de Belgische bevolking vertegenwoordigen. Er zijn grote regionale verschillen: in het Brusselse Gewest is 2/3 van de zelfstandigen van buitenlandse origine.

Tijdens de door de studie bestreken periode is het percentage zelfstandigen in de totale bevolking (20-64) gestegen van 14,2% tot 15,8% (+ 1,6 procentpunten) voor personen van Belgische origine en van 9,2% tot 10,3% (+ 1,1 procentpunten) voor personen van buitenlandse origine. Er zijn steeds meer zelfstandigen in België en deze toename is niet alleen te wijten aan demografische redenen. Uit de cijfers blijkt dat mensen van buitenlandse afkomst ondervertegenwoordigd zijn in de categorie zelfstandigen. Hieruit kan worden afgeleid dat mensen van buitenlandse afkomst specifieke belemmeringen ondervinden bij het ondernemerschap, bijvoorbeeld: een zwakkere beheersing van de taal, een gebrek aan (erkenning van) diploma's of een zwakker sociaal en financieel kapitaal.

De meest ondervertegenwoordigde landengroepen in de populatie van zelfstandigen van buitenlandse origine zijn de Maghreb (percentage zelfstandigen: 6,2%) en de Sub-Saharisch Afrikaanse landen percentage zelfstandigen: 4,3%). Ook vrouwen van buitenlandse origine zijn ondervertegenwoordigd bij de zelfstandigen, globaal in dezelfde verhouding als bij de zelfstandigen van Belgische origine en meer uitgesproken bij bepaalde categorieën van buitenlandse origine.

Naast het geslacht speelt ook het opleidingsniveau een bepalende rol in het traject van een zelfstandige van buitenlandse afkomst. Zo is te zien dat personen met een hoog opleidingsniveau van buitenlandse origine, maar opgeleid in België, meer voor het ondernemerschap kiezen dan personen van Belgische origine met hetzelfde opleidingsniveau. Personen van de tweede generatie met een hoog opleidingsniveau zijn dus ondernemender dan personen van Belgische origine met een hoog opleidingsniveau.

Op basis van de resultaten van deze studie wilde de minister van Zelfstandigen en Kmo's projecten ondersteunen die specifiek bijdragen tot de ondersteuning van het ondernemerschap bij mensen van buitenlandse origine.

Op 21 september 2022 lanceerde de FOD Economie een overheidsopdracht "ondernemerschap en diversiteit", die tot doel heeft projecten te financieren die bijdragen tot de bevordering en ondersteuning van het ondernemerschap van personen van buitenlandse origine. Aan het eind van deze overheidsopdracht werden drie winnende projecten geselecteerd voor hun ondersteunings- en promotieactiviteiten:

  • MicroStart - (Brussel) Deze organisatie biedt microkredietoplossingen voor ondernemingsprojecten met kwaliteitsondersteuning; 63% van de ondersteunde personen is niet in België geboren https://microstart.be/fr/a-propos

Minister Clarinval herhaalt zijn wens om de diversiteit binnen het ondernemerschap te bevorderen: "Ook het ondernemerschap vereist speciale aandacht op het gebied van gelijke kansen. Als een echt instrument voor emancipatie moet de toegankelijkheid ervan gegarandeerd zijn voor iedereen die een project wilt opstarten. Het is ook belangrijk om de ondernemingsgeest bij mensen van buitenlandse afkomst aan te moedigen, met name bij de categorieën die in de cijfers ondervertegenwoordigd zijn. Het stimuleren van de toegankelijkheid van het ondernemerschap is een noodzaak om een toenemende arbeidsparticipatie te bevorderen. De gepresenteerde projecten dragen deze visie uit en verdienen steun."