Beleid

Persbericht

Ministers Verlinden en Clarinval maken burgerpanels in de toekomst mogelijk

Vandaag, dinsdag 24 januari, werd in  de commissie Grondwet het wetsontwerp voor het organiseren van de loting van burgers voor gemengde commissies en burgerpanels, georganiseerd op initiatief van de Kamer van volksvertegenwoordigers, goedgekeurd. Met dit wetsontwerp willen ministers van Democratische Vernieuwing Annelies Verlinden en David Clarinval het mogelijk maken om burgers nauwer te betrekken bij de politiek. Met het goedkeuren van dit wetsontwerp zal de Kamer van…
Persbericht

Minister Clarinval erkent de Koninklijke Unie van de floristen van België als bevoegde organisatie voor de eerste editie van de wedstrijd Eerste Meesterflorist van België

De Vice-eersteminister en minister van Middenstand en Kmo's, David Clarinval, heeft de aanvraag van de Koninklijke Unie van de floristen van België om de wedstrijd Eerste Meesterflorist van België  te organiseren in het kader van de officiële meesterschapswedstrijden. Met deze nieuwe wedstrijd voor floristen telt België nu zes meesterschapswedstrijden, naast de Eerste Kok, Eerste Beenhouwer, Eerste Kaasmeester, Eerste Maître d'Hôtel en Eerste Barista van België. De winnaars…
Persbericht

Minister David Clarinval breidt het statuut primostarter uit voor de kunstenaars waardoor zij gedurende 8 in plaats van 4 kwartalen lagere bijdragen zullen kunnen betalen

Vandaag werd het wetsontwerp van minister van Zelfstandigen Clarinval door de Commissie Sociale Zaken in tweede lezing goedgekeurd. Het wetsontwerp is erop gericht om voor de kunstenaars het statuut van primostarter uit te breiden waardoor zij lagere sociale bijdragen kunnen betalen als hun inkomsten onder een minimumdrempel blijven.Het wetsontwerp past in het kader van de globale hervorming van het kunstenaarsstatuut die wordt doorgevoerd samen met minister Frank Vandenbroucke en minister…
Persbericht

Minister van Zelfstandigen David Clarinval komt tegemoet aan de vraag van de landmeters-experten en richt een Orde op voor het beroep

De sector is al geruime tijd vragende partij voor de oprichting van een publiekrechtelijk orgaan met rechtspersoonlijkheid in de vorm van een Orde. Met het wetsontwerp dat vandaag in de commissie Economie wordt gepresenteerd, komt minister Clarinval tegemoet aan deze vraag.Dankzij dit wetsontwerp zullen de landmeters-experten beschikken over een volwaardige Orde met alle organen waar een Orde of Beroepsinstituut normaal over beschikt om haar opdrachten goed uit te voeren.De volgende organen…
Persbericht

De Minister van Zelfstandigen en KMO’s, David Clarinval, Febeg en de energieleveranciers gaan akkoord om de ondernemingen beter te beschermen in de context van de energiecrisis

In de context van de energiecrisis zonder voorgaande die de Belgische gezinnen en ondernemingen treft, heeft de federale regering besloten een Gedragscode in te voeren ten voordele van de zelfstandigen en de KMO’s. Om deze beslissing in de praktijk te brengen zijn gesprekken aan de gang tussen de belangrijkste energieleveranciers en de minister van zelfstandigen en KMO’s. Ondanks de delicate situatie waarin de sector zich momenteel bevindt en in het licht van de moeilijkheden…
Persbericht

Arbeidsongeschikte zelfstandigen zullen zonder voorafgaande toestemming van de adviserende geneesheer weer aan het werk kunnen: de tekst van Clarinval goedgekeurd door Ministerraad

Vandaag donderdag 10 november heeft de Ministerraad op voorstel van David Clarinval, minister van Zelfstandigen, een ontwerp van koninklijk besluit  goedgekeurd in verband met de arbeidsongeschiktheidsverzekering van zelfstandigen. Arbeidsongeschikte zelfstandigen zullen vanaf 1 januari 2023 hun activiteit kunnen hervatten zonder voorafgaande toelating van de adviserende geneesheer. Ook zullen de zelfstandigen de niet-rechtstreekse zorg en ondersteuning van personen met een handicap, mits…
Persbericht

David Clarinval: De wet om de procedure voor de erkenning van het gemoderniseerde, vereenvoudigde en makkelijker toegankelijke statuut van ambachtsman of -vrouw gestemd in de Commissie Economie

Minister Clarinval heeft vandaag in de Commissie Economie van de Kamer van Volksvertegenwoordigers zijn wetsontwerp gepresenteerd dat de wet wijzigt van 19 maart 2014 houdende wettelijke definitie van de ambachtsman. Het ontwerp heeft tot doel de procedure voor de erkenning van ambachtslieden te moderniseren, te vereenvoudigen en toegankelijker te maken.Dit initiatief concretiseert een van de doelstellingen uit de beleidsnota 2022 van de minister met het oog op de ondersteuning van de Belgische…
Persbericht

David Clarinval : eindelijk zullen 17.326 meewerkende echtgenoten het minimumpensioen ontvangen!

Op donderdag 27 oktober werd tijdens de plenaire vergadering van de Kamer van volksvertegenwoordigers het wetstonwerp goedgekeurd tot wijziging van de wet van 15 mei 1984 houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen voor wat betreft het minimumpensioen voor meewerkende echtgenoten.Het statuut van meewerkende echtgenoot wordt toegekend aan elke partner (getrouwd of wettelijk samenwonend) van een zelfstandige die effectief medewerking verleent aan zijn zelfstandige echtgenoot of…
Persbericht

België - Indonesië: De missie van minister Clarinval naar Jakarta zal de bilaterale samenwerking op sanitair en fytosanitair gebied tussen beide landen versterken

Van zondag 23 oktober tot woensdag 26 oktober was federaal minister van Landbouw David Clarinval in Indonesië om de handel in levensmiddelen tussen beide landen te bevorderen. Minister Clarinval is verheugd over de positieve resultaten voor de Belgische agrovoedingssector.Dankzij de ondertekening van een protocol tussen het FAVV en het Indonesische ministerie van Landbouw betreffende melk, kunnen wij de uitvoer van zuivelproducten bevorderen. Indonesië is met meer dan 270 miljoen inwoners het…
Persbericht

Federaal landbouwminister David Clarinval stelt wetsontwerp om varkenssector te helpen aan parlement voor

David Clarinval heeft woensdag 19 oktober zijn wetsontwerp voorgesteld in de commissie Gezondheid om de verplichte bijdragen aan het Begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten voor de varkenssector voor het jaar 2022 tot 0 euro te verlagen. Deze maatregel is bedoeld om een sector in moeilijkheden te helpen.De varkenssector heeft de afgelopen jaren al verschillende crisissen doorgemaakt. De hoge energie- en voederkosten, de problemen als gevolg van…

Geen inhoud gevonden voor de geselecteerde criteria.