Beleid

Persbericht

Persbericht: Minister Clarinval reageert op de studie van het Prijzenobservatorium over de prijsverschillen tussen België en de buurlanden

Het Prijzenobservatorium publiceert vandaag een studie over de prijsverschillen tussen België en de buurlanden.  
Persbericht

EU-voorzitterschap 24 : Ministeriële conferentie van vice-eersteminister en minister van Landbouw Clarinval over bioveiligheid en vaccinatie

In het kader van het Belgisch voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie organiseren vice-eersteminister en federaal minister van Landbouw David Clarinval en Europees Commissaris voor Gezondheid en Voedselveiligheid Stella Kyriakides op woensdag 24 januari een ministeriële conferentie met als thema “Biosecurity and vaccination: Essential tools in prevention, control and eradication of animal diseases”. Het thema maakt deel uit van de prioriteiten van minister Clarinval voor…
Persbericht

David Clarinval verbetert de werking van de Psychologencommissie

Vandaag heeft de Ministerraad in eerste lezing een wetsontwerp van David Clarinval goedgekeurd tot wijziging van de wet van 8 november 1993 tot bescherming van de titel van psycholoog. Het wetsontwerp heeft tot doel de werking te moderniseren van de Psychologencommissie om die toe te laten de verschillende wettelijke opdrachten optimaal uit te voeren die haar werden toevertrouwd. De commissie telt vandaag meer dan 16.500 leden en oefent tuchtbevoegdheden uit. Haar hoofdopdracht bestaat erin…
Persbericht

Opheffing van het Chinese embargo op de export van Belgisch varkensvlees!

Goed nieuws voor de Belgische varkensboeren! Tijdens het officiële staatsbezoek van eerste minister Alexander De Croo en minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib aan China deze week werd een akkoord gesloten tussen België en China om de export te hervatten van Belgisch varkensvlees. In 2019 stopte China de import van Belgisch varkensvlees naar aanleiding van de epidemie van de Afrikaanse varkenspest (AVP). Hoewel België zijn ziektevrije status voor Afrikaanse varkenspest had herwonnen in…
Persbericht

David Clarinval zal op maandag 20 november de Raad van Europese ministers van Landbouw voorzitten

Van 1 januari tot 30 juni 2024 zal België het voorzitterschap waarnemen van de Raad van de Europese Unie. Als voorzitter van de Raad zullen de Belgische ministers de Raden voorzitten in hun bevoegdheidsgebieden. Maar maandag zal David Clarinval, vice-eersteminister en minister van Landbouw, de Raad al voorzitten aan de zijde van zijn Vlaamse collega, Hilde Crevits, naar aanleiding van de Spaanse regeringsvorming.  Vervanging van het Spaans voorzitterschapMinister Clarinval vervangt zijn…
Persbericht

Minister David Clarinval op ministerbijeenkomst van OESO over kmo's en ondernemerschap in Parijs om een gecoördineerde internationale respons te helpen opzetten ter ondersteuning van kmo's

Op 27 en 28 juni vindt in Parijs de ministersbijeenkomst van de OESO over kmo's en ondernemerschap plaats. Bij deze gelegenheid zal minister David Clarinval deelnemen aan een plenaire sessie en parallelle sessies over het thema van de veerkracht van kmo's en beleid om ondernemerschap te ondersteunen.De plenaire vergadering op dinsdag 27 juni is een gelegenheid om ervaringen uit recente crisissen uit te wisselen wat betreft de doeltreffendheid van verschillende beleidsmaatregelen en…
Persbericht

Deontologische code voor kabinetsleden

Op woensdag 21 juni 2023 heeft de commissie Grondwet, op voorstel van de ministers van Institutionele hervormingen en Democratische vernieuwing, David Clarinval en Annelies Verlinden, een wetsontwerp goedgekeurd om het toepassingsgebied van de "Deontologische code voor openbare mandatarissen" uit te breiden. Deze code is al van toepassing op openbare mandatarissen, kabinetschefs en adjunct-kabinetschefs en wordt nu uitgebreid naar alle leden van de federale ministeriële…
Persbericht

De Minister van Zelfstandigen, David Clarinval, keurt een Koninklijk Besluit goed dat voorziet in een vermindering van de sociale bijdragen voor zelfstandigen met een handicap

Op 1 juli 2023 treedt het door minister Clarinval ondertekende Koninklijk Besluit in werking. Hierdoor kunnen mensen met een handicap die zelfstandige willen worden, aanvullend genieten van verminderde bijdragen gekoppeld aan het zelfstandigenstatuut.Hoewel de voorwaarden voor het toekennen van uitkeringen (inkomensvervangende tegemoetkoming - IVT) voor deze mensen een combinatie met inkomen uit betaald werk niet uitsloten, bleven er voorheen financiële obstakels bestaan wanneer mensen met een…
Persbericht

Op voorstel van minister Clarinval keurt de Ministerraad de werkhervattingspremie voor zelfstandigen goed

Op vrijdag 2 juni 2023 heeft de Ministerraad op voorstel van David Clarinval, minister van Zelfstandigen, een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat een werkvattingspremie voor zelfstandigen en meewerkende echtgenoten mogelijk maakt. Het ontwerp van koninklijk besluit wijzigt het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten door toevoeging van een…
Persbericht

Communicatie van minister Clarinval in verband met vastgoedmakelaars

Op vrijdag 2 juni 2023 heeft de Ministerraad het voorontwerp van wet van de minister van Zelfstandigen, David Clarinval, goedgekeurd dat de toegang tot het beroep van vastgoedmakelaar moderniseert en verschillende wijzigingen aanbrengt in de werking van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars. Het voorontwerp van wet heeft in de eerste plaats tot doel de voorwaarden voor de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar door een rechtspersoon (die vervolgens wordt ingeschreven op de…

Geen inhoud gevonden voor de geselecteerde criteria.