Persbericht

David Clarinval moedigt de tijdelijke mobiliteit van federale ambtenaren aan om aan de behoeften te voldoen

De gezondheidscrisis verstoort tijdelijk de werklast van sommige federale administraties, met af en toe pieken in de activiteit die moeilijk te overbruggen zijn. Om zo goed mogelijk tegemoet te komen aan deze nieuwe tijdelijke behoeften en om de kwaliteit van de dienstverlening aan de bevolking te blijven waarborgen, heeft Vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken David Clarinval de laatste hand gelegd aan een koninklijk besluit om de tijdelijke affectatie van personeelsleden aan te moedigen. Dit werd dit weekend goedgekeurd op de ministerraad. De tekst voorziet ook in een reeks juridische aanpassingen voor overheidsdiensten en ambtenaren.

De pandemie die onder andere ons land treft, heeft niet alleen grote gevolgen voor bedrijven in de privésector. Het heeft ook een impact op het federaal openbaar ambt. Enerzijds hebben sommige administraties te maken met een tijdelijke verhoogde werkdruk. Deze valt niet altijd even makkelijk op te vangen zonder schadelijke gevolgen voor de gebruikers, alleen al wat betreft de termijn voor de behandeling van de dossiers. Aan de andere kant hebben sommige diensten tijdelijk te maken met lichtere werkdruk ten gevolge van de inperkingsmaatregelen.

Om de federale overheidsdiensten in staat te stellen een maximale efficiëntie te behouden, heeft David Clarinval de laatste hand gelegd aan een koninklijk besluit. In de tekst wordt gepleit voor de tijdelijke detachering van leden van de federale overheidsdienst bij andere diensten die vanwege de huidige gezondheidscrisis dringend behoefte hebben aan extra personeel. De FOD Bosa zal optreden als tussenpersoon tussen de aanvragen voor versterking en de ambtenaren die zich als vrijwilliger hebben aangemeld.

"In plaats van dringend tijdelijk personeel te moeten aanwerven of een beroep te moeten doen op uitzendkrachten, wil ik zoveel mogelijk vertrouwen op de goede wil van de ambtenaren", legt Vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken David Clarinval uit, "Sommige mensen willen gewoon hun collega's in andere diensten kunnen helpen die tijdelijk overstelpt worden met extra werk. Een paar dagen geleden was dit het geval met HVW, dat te maken krijgt met een aanzienlijke toename van het aantal verzoeken om toegang tot tijdelijke werkloosheid die het moet afhandelen. Vrijwel onmiddellijk konden we rekenen op de steun van ongeveer 100 ambtenaren van andere diensten die zich als vrijwilliger hebben aangemeld. Ik wil deze gelegenheid aangrijpen om hen hartelijk te bedanken voor hun zin voor openbare dienstverlening! In de meest dwingende gevallen kan ook tot een tijdelijke detachering worden besloten als er een tekort aan kandidaten is, maar ik ben er zeker van dat dit uitzonderlijk zal zijn.”

Volgens dezelfde logica kan het medisch personeel van de overheidsdiensten zo nodig ter beschikking worden gesteld aan zowel publieke als private zorgverlenende instellingen.

Het besluit voorziet ook in een reeks juridische aanpassingen ten behoeve van de ambtenaren tijdens de inperkingsperiode.

Zo worden met ingang van 18 maart de tucht- of beroepsprocedures in verband met de evaluatie opgeschort. Hetzelfde geldt voor de in het statuut vastgestelde termijnen, waarvan de overschrijding tot een sanctie kan leiden.

Bovendien kan een ambtenaar tijdens deze periode van inperking worden vergoed voor de kosten van zijn woon-werkverkeer gemaakt met een persoonlijk voertuig wanneer een dergelijke reis gerechtvaardigd is wegens operationele vereisten en hij geen gebruik kan of wil maken van het openbaar vervoer.

Ook wordt de wettelijke termijn voor het recupereren van overuren die in het kader van de gezondheidscrisis zijn gemaakt, verlengd van 14 dagen tot vier maanden. Zo wordt de goede werking van de diensten bevorderd zonder de betrokken ambtenaren te benadelen.

Ten slotte kan de meerdere van een personeelslid, wanneer zijn functie hem niet toestaat om te telewerken, deze tijdelijk andere taken toewijzen die thuis kunnen worden uitgevoerd. Anders wordt hem een dienstvrijstelling verleend, met dien verstande dat hij gedurende deze periode ter beschikking van zijn hiërarchie blijft en dat maatregelen om hem ter beschikking te stellen, worden aangemoedigd.

David ClarinvalDavid Clarinval