Persbericht

David Clarinval verlengt uitstel en vrijstelling van sociale bijdragen voor zelfstandigen die door de crisis worden getroffen

David Clarinval, minister van Zelfstandigen en kmo's, heeft een omzendbrief aan de sociale verzekeringsfondsen ondertekend. Deze omzendbrief beoogt het verlengen van de betalings- en vrijstellingsfaciliteiten voor sociale bijdragen voor zelfstandigen die door de COVID-19-crisis worden getroffen. Dit ligt in de lijn van de maatregelen die reeds in 2020 zijn genomen. Zelfstandigen zullen hun sociale bijdragen voor de eerste helft van 2021 met één jaar kunnen uitstellen, zonder verhoging, met behoud van sociale rechten. Ze kunnen in 2021 ook een vrijstelling van deze bijdragen krijgen via een vereenvoudigde aanvraagprocedure. Ook zullen ze kunnen vragen om een vermindering van hun sociale bijdragen voor het hele jaar 2021.

De minister van Zelfstandigen en kmo's, David Clarinval, had aangekondigd dat hij van plan was de hulp te verlengen voor zelfstandigen die getroffen worden door maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Een van deze steunmaatregelen is de uitbreiding van de faciliteiten voor de betaling van sociale bijdragen.

Concreet betekent dit dat de betrokken zelfstandigen het volgende kunnen verkrijgen:

  • Een jaar uitstel van betaling van hun sociale bijdragen, zonder dat een verhoging wordt toegepast en zonder gevolgen voor het recht op uitkeringen. Deze maatregel is er voor alle zelfstandigen die door de gevolgen van de COVID-19-crisis worden getroffen, ongeacht of zij in hoofdberoep, bijberoep of als actieve gepensioneerden werken. Het is van toepassing op zowel voorlopige als regularisatiebijdragen.
  • Een vrijstelling van hun sociale bijdragen, via een vereenvoudigde aanvraagprocedure, die automatisch zal worden toegekend. Deze maatregel is uitsluitend gericht op zelfstandigen in hoofdberoep of op mensen die na hun pensioen actief zijn. De perioden waarvoor een zelfstandige is vrijgesteld van bijdragen, tellen niet mee voor zijn pensioen, maar de betrokken kwartalen kunnen binnen 5 jaar worden geregulariseerd.
  • Verlaging van de voorlopige sociale bijdragen, via vereenvoudigde aanvraagprocedure.

De maatregelen met betrekking tot uitstel en vrijstelling worden verlengd voor de eerste twee kwartalen van 2021 en de maatregel met betrekking tot verlagingen geldt voor geheel 2021. Aanvragen voor uitstel en vrijstellingen moeten worden ingediend uiterlijk op 15 maart 2021 voor het eerste kwartaal en uiterlijk op 15 juni 2021 voor het tweede kwartaal.

Wanneer een zelfstandige de betaling van de bijdragen uitstelt, worden deze gewoonlijk wettelijk met 3% verhoogd. Gezien de sterke impact van de COVID-19 crisis op de zelfstandigen, zullen deze verhogingen automatisch en algemeen worden geannuleerd voor het eerste en tweede kwartaal van 2021, net zoals in 2020 het geval was.

Bovendien kunnen sociale bijdragen waarvoor in 2020 uitstel van betaling is verleend en die in 2021 verstrijken, het voorwerp zijn van een afbetalingsplan dat zich kan uitstrekken over een periode van twaalf maanden vanaf de vervaldatum van het uitstel van betaling. Dit verzoek moet worden gericht aan het sociale verzekeringsfonds. Als het afbetalingsplan wordt nageleefd, heeft dat geen gevolgen voor de sociale uitkeringen van de betrokken zelfstandige. De zelfstandige kan ook via zijn sociale verzekeringsfonds een verzoek indienen om af te zien van de verhogingen die aan dit afbetalingsplan verbonden zijn.

Minister Clarinval: "Zolang de crisis aanhoudt, moet de steun aan zelfstandigen worden verlengd. Dit is een topprioriteit. Om de heropstart van de activiteit van sommigen te ondersteunen en tegelijkertijd aan de zijde te staan van degenen die nog steeds gesloten moeten blijven, heb ik de sociale verzekeringsfondsen verzocht deze betalings- of vrijstellingsfaciliteiten gedurende de eerste helft van het jaar 2021 te verlengen. Deze maatregelen zullen zelfstandigen in staat stellen het beheer van hun bijdragen aan hun specifieke situatie aan te passen".

Ter herinnering, de sociale verzekeringsfondsen blijven het eerstelijnscontact voor zelfstandigen om deze maatregelen van vrijstelling, uitstel of vermindering van sociale bijdragen te verkrijgen. Het callcenter van de RSVZ, 0800/12.018, is ook beschikbaar om alle vragen te beantwoorden.