Nieuws

Persbericht

David Clarinval zal op maandag 20 november de Raad van Europese ministers van Landbouw voorzitten

Van 1 januari tot 30 juni 2024 zal België het voorzitterschap waarnemen van de Raad van de Europese Unie. Als voorzitter van de Raad zullen de Belgische ministers de Raden voorzitten in hun bevoegdheidsgebieden. Maar maandag zal David Clarinval, vice-eersteminister en minister van Landbouw, de Raad al voorzitten aan de zijde van zijn Vlaamse collega, Hilde Crevits, naar aanleiding van de Spaanse regeringsvorming.  Vervanging van het Spaans voorzitterschapMinister Clarinval vervangt zijn…
Persbericht

David Clarinval moderniseert het beroep van vastgoedmakelaar

Donderdag heeft de Ministerraad, op voorstel van David Clarinval, minister van Zelfstandigen en KMO’s, twee ontwerpen van koninklijk besluit goedgekeurd die bijdragen aan de modernisering van het beroep van vastgoedmakelaar. Het gaat enerzijds om een ontwerp van koninklijk besluit dat het stagereglement van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars goedkeurt, zoals gewijzigd door de Nationale Raad van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars. Anderzijds gaat het om een ontwerp van…
Persbericht

Minister David Clarinval op ministerbijeenkomst van OESO over kmo's en ondernemerschap in Parijs om een gecoördineerde internationale respons te helpen opzetten ter ondersteuning van kmo's

Op 27 en 28 juni vindt in Parijs de ministersbijeenkomst van de OESO over kmo's en ondernemerschap plaats. Bij deze gelegenheid zal minister David Clarinval deelnemen aan een plenaire sessie en parallelle sessies over het thema van de veerkracht van kmo's en beleid om ondernemerschap te ondersteunen.De plenaire vergadering op dinsdag 27 juni is een gelegenheid om ervaringen uit recente crisissen uit te wisselen wat betreft de doeltreffendheid van verschillende beleidsmaatregelen en…
Persbericht

Deontologische code voor kabinetsleden

Op woensdag 21 juni 2023 heeft de commissie Grondwet, op voorstel van de ministers van Institutionele hervormingen en Democratische vernieuwing, David Clarinval en Annelies Verlinden, een wetsontwerp goedgekeurd om het toepassingsgebied van de "Deontologische code voor openbare mandatarissen" uit te breiden. Deze code is al van toepassing op openbare mandatarissen, kabinetschefs en adjunct-kabinetschefs en wordt nu uitgebreid naar alle leden van de federale ministeriële…
Persbericht

De Minister van Zelfstandigen, David Clarinval, keurt een Koninklijk Besluit goed dat voorziet in een vermindering van de sociale bijdragen voor zelfstandigen met een handicap

Op 1 juli 2023 treedt het door minister Clarinval ondertekende Koninklijk Besluit in werking. Hierdoor kunnen mensen met een handicap die zelfstandige willen worden, aanvullend genieten van verminderde bijdragen gekoppeld aan het zelfstandigenstatuut.Hoewel de voorwaarden voor het toekennen van uitkeringen (inkomensvervangende tegemoetkoming - IVT) voor deze mensen een combinatie met inkomen uit betaald werk niet uitsloten, bleven er voorheen financiële obstakels bestaan wanneer mensen met een…
Persbericht

Op voorstel van minister Clarinval keurt de Ministerraad de werkhervattingspremie voor zelfstandigen goed

Op vrijdag 2 juni 2023 heeft de Ministerraad op voorstel van David Clarinval, minister van Zelfstandigen, een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat een werkvattingspremie voor zelfstandigen en meewerkende echtgenoten mogelijk maakt. Het ontwerp van koninklijk besluit wijzigt het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten door toevoeging van een…
Persbericht

Communicatie van minister Clarinval in verband met vastgoedmakelaars

Op vrijdag 2 juni 2023 heeft de Ministerraad het voorontwerp van wet van de minister van Zelfstandigen, David Clarinval, goedgekeurd dat de toegang tot het beroep van vastgoedmakelaar moderniseert en verschillende wijzigingen aanbrengt in de werking van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars. Het voorontwerp van wet heeft in de eerste plaats tot doel de voorwaarden voor de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar door een rechtspersoon (die vervolgens wordt ingeschreven op de…
Persbericht

Communicatie van David Clarinval, de minister van Zelfstnadigen, in verband met het beroep van architect en de werking van de Orde van architecten

Op vrijdag 2 juni 2023 heeft de Ministerraad, op voorstel van David Clarinval, minister van Zelfstandigen, 2 voorontwerpen van wet goedgekeurd die een aantal aanpassingen bevatten om de toegang tot het beroep van architect en de werking van de Orde van architecten te moderniseren, zoals voorzien in het regeerakkoord.Deze aanpassingen beantwoorden aan specifieke verzoeken van de sector, die minister Clarinval tijdens zijn mandaat wilde vervullen.Een eerste voorontwerp  kadert in de…
Persbericht

De Sutter en Clarinval en de FOD Economie trekken 12 miljoen euro uit om cyberweerbaarheid bij kmo’s te vergroten

Vandaag stellen minister van Zelfstandigen en Kmo’s David Clarinval en minister van Telecom Petra De Sutter en presenteren projecten die cyberveiligheid van onze kmo’s in de hand werken. In totaal wordt er 12 miljoen euro uitgetrokken voor onder meer innovatieve projecten, een nieuwe website, en een jaarlijkse sensibliseringscampagne.Al meer dan één op vijf kmo’s werd het slachtoffer van cybercriminelen. Bijna de helft van de kmo's en zko's loopt het risico hun…
Persbericht

Het wetsontwerp van de minister van Zelfstandigen, David Clarinval, om het mechanisme voor het crisis-overbruggingsrecht permanent te maken, aangenomen in de plenaire vergadering van de Kamer van Volksvertegenwoordigers

Op 11 mei 2023 hebben de leden van de Kamer van Volksvertegenwoordigers een wetsontwerp van minister Clarinval aangenomen ter invoering van een tijdelijk crisiskader overbruggingsrecht in geval van noodsituaties. De laatste jaren werden de zelfstandigen in ons land geconfronteerd met een reeks crisissen (het coronavirus, de overstromingen, de crisis ten gevolge van het conflict in Oekraïne). De regering heeft systematisch gereageerd met specifieke maatregelen om de getroffen zelfstandigen te…

Geen inhoud gevonden voor de geselecteerde criteria.