Nieuws

Persbericht

David Clarinval steunt de FAO voor de invoering van de Internationale Aardappeldag

Op initiatief van het “World Potato Congress” zou vanaf dit jaar telkens op 30 mei de Internationale Aardappeldag gevierd kunnen worden. Als federaal minister van Landbouw heb ik een brief gestuurd naar de directeur-generaal van de “Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)” om de invoering te steunen van de Internationale Aardappeldag.De aardappelsector is bijzonder belangrijk voor ons land en onze economie, omdat een groot deel van de Belgische…
Persbericht

David Clarinval verlengt de mogelijkheden tot uitstel en vrijstelling van sociale bijdragen voor de zelfstandigen getroffen door de crisis

Minister van Zelfstandigen en KMO’s David Clarinval heeft een omzendbrief aan de sociale verzekeringsfondsen ondertekend. Deze omzendbrief voorziet de verlenging van de betalings- en uitstelfaciliteiten voor de sociale bijdragen, enkel voor de zelfstandigen die nog zwaar getroffen worden door de Covid-19-crisis. Daarnaast zullen zij een verlaging kunnen aanvragen van het bedrag van hun voorlopige sociale bijdragen voor heel 2022. De minister van Zelfstandigen en KMO's, David Clarinval,…
Persbericht

Ondertekening van een memorandum van overeenstemming in de levensmiddelensector: organisatie van de keuring en herwaardering van contracten van de opdrachthouders

Op initiatief van David Clarinval, minister van Landbouw, is donderdag een memorandum van overeenstemming ondertekend met het FAVV, de vertegenwoordigers van de dierenartsenorganisaties en de vertegenwoordigers van de betrokken sectoren, met het oog op de hervorming van het keuringssysteem en de herwaardering van de opdrachthouders van het FAVV.Het memorandum van overeenstemming voorziet in een hervorming van het huidige keuringssysteem van het FAVV om de efficiëntie te verhogen, nieuwe…
Persbericht

David Clarinval : dubbel overbruggingsrecht en crisis-overbruggingsrecht (- 40%) worden verlengd om zelfstandigen te steunen na recente beslissingen in de context van de sanitaire crisis

Deze vrijdag heeft de Ministerraad, op voorstel van de minister van Zelfstandigen, beslist om het crisis-overbruggingsrecht vanaf 1 december 2021 tot 31 maart 2022 te verlengen voor de zelfstandigen getroffen door de nieuwe sanitaire maatregelen. In dit kader zal het crisis-overbruggingsrecht worden verlengd op basis van de drie pijlers en in functie van de situatie van elke zelfstandige voor het eerste kwartaal van 2022:Het bedrag van de eerste pijler van het overbruggingsrecht…
Persbericht

David Clarinval: het crisis-overbruggingsrecht voor de opvang van een kind zal van toepassing zijn de week van 20 december

Zelfstandigen die hun werk moeten onderbreken om hun kind op te vangen in de week van 20 december, zullen gebruik kunnen maken van het crisis-overbruggingsrecht. Als gevolg van het besluit van de overheid om scholen (kleuterscholen en lagere scholen) een week eerder te sluiten, zullen zelfstandigen in aanmerking kunnen komen voor het crisis-overbruggingsrecht voor onderbrekingen van hun activiteit voor de opvang van hun kinderen.. De vijf dagen schoolsluiting worden beschouwd als een…
Persbericht

De duur van de overgangsuitkering voor weduwen en weduwnaars van zelfstandigen zal binnenkort worden verhoogd om hen beter te ondersteunen

Afgelopen vrijdag, 26 november, heeft de Ministerraad een maatregel goedgekeurd ter verlenging van de huidige duur van de overgangsuitkering voor zelfstandigen, als onderdeel van de programmawet.Ter herinnering: de overgangsuitkering is een tijdelijke uitkering die onder bepaalde voorwaarden wordt betaald aan de overlevende echtgenoot bij overlijden, die niet voldoet aan de leeftijdsvoorwaarde voor een overlevingspensioen (d.w.z. jonger dan 48 jaar in 2021).Volgens de nieuwe regels wordt de duur…
Persbericht

De Ministerraad heeft op voorstel van David Clarinval, minister van Zelfstandigen, besloten het bedrag van de moederschapsuitkering voor zelfstandige mama's verhogen

De Ministerraad heeft afgelopen vrijdag 26 november een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd betreffende de verhoging van de moederschapsuitkering voor zelfstandige mama's. Ter herinnering: het moederschapsverlof bestaat uit twaalf weken. Om het sociaal statuut van zelfstandige vrouwen te versterken, voorziet het ontwerp van koninklijk besluit in een verhoging van de moederschapsuitkeringen (van 514,64 euro in geval van voltijds moederschapsverlof en 257,32 euro in geval van…
Persbericht

Eerste minister Alexander De Croo, vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter en minister van Zelfstandigen en David Clarinval voeren gezamenlijk actieplan uit met oog op verbetering toegang kmo's tot overheidsopdrachten

De kmo’s vormen 99,8 % van het economisch landschap in België, waarvan 94,6% micro-ondernemingen. De professionele en interprofessionele organisaties waarschuwen de overheden al meerdere jaren over de moeilijkheden die kmo’s ondervinden bij de toegang tot overheidsopdrachten. Het actieplan wil reglementaire en operationele maatregelen realiseren die op korte, middellange en lange termijn de toegang van kmo’s tot overheidsopdrachten zullen bevorderen en een completere…
Persbericht

David Clarinval verheugt zich over de afschaffing van het systeem van de vaste verminderingsdrempels voor de voorlopige sociale bijdragen

David Clarinval heeft een koninklijk besluit op de regeringstafel gelegd dat de hervorming doorvoert van de berekeningswijze van de sociale bijdragen van de zelfstandigen.Deze hervorming, gestart door Sabine Laruelle, was erop gericht de sociale bijdragen van de zelfstandigen te berekenen op basis van de inkomsten van het jaar zelf van de betaling en niet meer op die van drie jaar eerder. Het doel was duidelijk om het verschuldigde bedrag beter te laten overeenkomen met de economische realiteit…
Persbericht

David Clarinval tevreden met handhaving “nulbijdrage”-maatregel door regering

Gisteren heeft de regering besloten maatregelen te nemen om de regelingen inzake verminderingen sociale zekerheidsbijdragen te harmoniseren en te vereenvoudigen.Ter herinnering: tussen het eerste kwartaal van 2020 en het eerste kwartaal van 2021 hebben niet minder dan 2.195 nieuwe werkgevers gebruik gemaakt van de "nulbijdrage”-maatregel, waardoor het aantal werkgevers aan het einde van het eerste kwartaal van 2021 is gestegen tot 52.556 (sinds de introductie van de maatregel in…

Geen inhoud gevonden voor de geselecteerde criteria.