Persbericht

Minister David Clarinval breidt het statuut primostarter uit voor de kunstenaars waardoor zij gedurende 8 in plaats van 4 kwartalen lagere bijdragen zullen kunnen betalen

Vandaag werd het wetsontwerp van minister van Zelfstandigen Clarinval door de Commissie Sociale Zaken in tweede lezing goedgekeurd. Het wetsontwerp is erop gericht om voor de kunstenaars het statuut van primostarter uit te breiden waardoor zij lagere sociale bijdragen kunnen betalen als hun inkomsten onder een minimumdrempel blijven.

Het wetsontwerp past in het kader van de globale hervorming van het kunstenaarsstatuut die wordt doorgevoerd samen met minister Frank Vandenbroucke en minister Pierre-Yves Dermagne. 

Dit heeft tot doel om voor de kunstenaars de regeling uit te breiden die primostarters toelaat lagere sociale bijdragen te betalen als hun inkomsten de minimumdrempel voor een zelfstandige in hoofdberoep niet overschrijden, en dit zonder impact op hun sociale rechten.

Deze maatregel heeft dus enkel betrekking op de primostarters, of de startende zelfstandigen in hoofdberoep die op geen enkel moment in de loop van de twintig kalenderkwartalen voorafgaand aan de aanvang of de hervatting van hun zelfstandige activiteit, onderworpen zijn geweest als zelfstandige in hoofdberoep of als zelfstandige gelijkgesteld met een zelfstandige in bijberoep.

Momenteel kunnen deze zelfstandigen op hun vraag genieten van een gunstregime van sociale bijdragen gedurende 4 kwartalen. Op die manier, als:

-        hun inkomsten voor het bijdragejaar 2023 8.473,80 euro niet overschrijden, moeten zij voorlopige minimale sociale bijdragen betalen voor een bedrag van 434,28 euro;

-        hun inkomsten hoger zijn dan 8.473,80 euro, zonder 16.409,20 euro te overschrijden, bedragen de voorlopige bijdragen 20,5% van hun geraamde inkomsten;

-        hun inkomsten hoger zijn dan 16.409,20 euro, worden de voorlopige bijdragen bepaald zoals voor een zelfstandige in hoofdberoep.

 

Wat de bepaling van de definitieve bijdragen betreft, blijven de verminderde bijdragen van toepassing als de definitieve inkomsten niet hoger zijn dan de minimumdrempel voor een zelfstandige in hoofdberoep.

Voortaan zal de maatregel uitgebreid worden naar 8 kwartalen voor de primostarters die eveneens kunstenaar zijn. Bovendien zullen de primostarters kunstenaars recht hebben op een eenmalige korting van 111,94 euro op hun sociale bijdragen voor het eerste kwartaal van onderwerping en dit onder dezelfde voorwaarden als voor de andere primostarters.

Minister David Clarinval benadrukt het volgende: “Dit wetsontwerp heeft tot doel de kunstenaars te helpen en zal hen ertoe aanmoedigen als zelfstandige aan de slag te gaan. Dit is een belangrijke maatregel. We ramen het aantal zelfstandigen-primostarters dat een artistieke activiteit zal uitoefenen in 2023 op 1200, en we denken dat hun aantal met de jaren zal toenemen.” - David Clarinval