Persbericht

Begroting 2022: David Clarinval benadrukt belangrijke stappen vooruit voor zelfstandigen en kmo's

De federale regering heeft op dinsdag 12 oktober 2021 een begrotingsakkoord bereikt en een hele reeks maatregelen aangekondigd om onze economie nieuw leven in te blazen en de overheidsfinanciën op orde te brengen.

Het is belangrijk dat wij onze zelfstandigen en kmo's, die een belangrijke economische motor in ons land zijn, blijven steunen en dat wij hun werk naar waarde schatten.

Met het begrotingsakkoord zullen wij in de eerste plaats investeringen en groei stimuleren en het concurrentievermogen van onze ondernemingen waarborgen:

  • Door het toepassingsgebied van de modaliteiten van de taxshelter uit te breiden (de investeringsplafonds zullen worden verdubbeld), willen wij de toegang van ondernemingen faciliteren tot kapitaal en leningen. Deze maatregel wil de financieringsmogelijkheden van de ondernemingen uitbreiden gelet op de terughoudendheid van sommige financiële markten om risico’s te nemen en de soms beperkte waarborgen die de ondernemingen in staat zijn te bieden.
  • Door de aftrek voor productieve investeringen te behouden (25%)
  • Door de aftrek voor digitale investeringen aan te moedigen. Deze maatregel zal ondernemingen in staat stellen in digitale projecten te investeren. Het gaat onder meer om de modernisering van werkinstrumenten, verkoopmethoden, artificiële intelligentie en cyberbeveiliging.
  • Door de aftrek voor eco-positieve investeringen aan te moedigen. Deze maatregel is er met name op gericht kmo's te ondersteunen bij hun overstap naar klimaat neutrale, digitale en moderniserende productieprocessen.
  • Door de "nul-bijdrage"-maatregel permanent te maken en er tegelijkertijd voor te zorgen dat misbruiken worden bestreden.

Wij willen ons ook concentreren op het verhogen van de koopkracht:

  • Door een tax-shift in te voeren om de koopkracht van lage en middelhoge lonen te verhogen en tegelijkertijd de aanvullende sociale bijdragen voor onze zelfstandigen te verlagen.

Bovendien betekent deze begroting ook een aanzienlijke verbetering van het sociaal statuut van zelfstandigen.

  • Door het klassieke overbruggingsrecht te hervormen dat tot doel heeft de toegangsvoorwaarden te wijzigen en een cumulatie toe te laten met het behoud van een deeltijdse activiteit. Dit moet het mogelijk maken om de relance van de zelfstandigen te faciliteren die zich in een economisch moeilijke situatie bevinden.
  • Door het systeem van de verminderingsdrempels voor de voorlopige sociale bijdragen af te schaffen met het oog op een billijkere raming van het bedrag dat moet worden terugbetaald in functie van de inkomsten. De zelfstandigen zullen vrij kunnen vragen om deze voorlopige bijdragen aan te passen in functie van hun inkomsten. Zij zullen bovendien worden begeleid en geïnformeerd door de sociale verzekeringsfondsen. Deze maatregel is het resultaat van een hervorming die sinds meerdere jaren wordt gedragen door de liberalen.
  • Door bedrag van de moederschapsuitkering voor onze vrouwelijke zelfstandigen af te stemmen op het geplafonneerde loon van de werknemers. Bijgevolg gaat het om een verhoging van de uitkering die gaat van 514 per week naar 737 euro per week (in geval van een voltijdse moederschapsrust).

Tot slot moeten voor de administratieve vereenvoudiging ook de instellingen en hun instrumenten worden gemoderniseerd om het nemen van gerichte strategische beslissingen te vergemakkelijken. Er zullen dus bijkomende middelen worden toegekend aan het FAVV om bijkomende digitale functionaliteiten te ontwikkelen en een efficiëntere certificering te krijgen van Belgische producten uit de agrovoedingssector met het oog op een eenvoudigere en snellere export. Deze maatregel is erop gericht de kosten en de administratieve last te verlagen, en producten van een hogere kwaliteit te garanderen.

David Clarinval, Minister van Zelfstandigen en kmo’s: “Onze zelfstandigen en kmo’s, vormen een belangrijke economische motor in ons land, we moeten hen blijven steunen en hun werk naar waarde belonen. Al deze realisaties verheugen me en zullen het werk van onze zelfstandigen en onze kmo’s vereenvoudigen!”