Persbericht

Communicatie van David Clarinval, de minister van Zelfstnadigen, in verband met het beroep van architect en de werking van de Orde van architecten

Op vrijdag 2 juni 2023 heeft de Ministerraad, op voorstel van David Clarinval, minister van Zelfstandigen, 2 voorontwerpen van wet goedgekeurd die een aantal aanpassingen bevatten om de toegang tot het beroep van architect en de werking van de Orde van architecten te moderniseren, zoals voorzien in het regeerakkoord.

Deze aanpassingen beantwoorden aan specifieke verzoeken van de sector, die minister Clarinval tijdens zijn mandaat wilde vervullen.

Een eerste voorontwerp  kadert in de mogelijkheid voor de Orde van Architecten om haar verkiezingen elektronisch te organiseren. De wet van 26 juni 1963 wordt gewijzigd om in het kader van de verkiezingen te verduidelijken wat de doeleinden van de gegevensverwerking zijn, wie de verwerkingsverantwoordelijke is en wat de maximale bewaartermijn van de gegevens is.

Een tweede voorontwerp betreft de wijziging van de wet van 20 februari 1939 op de bescherming van den titel en van het beroep van architect en van de wet van 26 juni 1963 tot instelling van een Orde van architecten

Dit voorontwerp van wet heeft vooreerst tot doel de voorwaarden voor de uitoefening van het beroep van architect door een rechtspersoon te versoepelen en te verduidelijken.

Volgende versoepelingen worden voorgesteld:

• een rechtspersoon mag lid zijn van het bestuursorgaan;

• de meerderheid (meer dan 50%) van de leden van het bestuursorgaan zijn beroepsbeoefenaars in plaats van de huidige 100%. Enkel die beroepsbeoefenaars mogen rechtstreeks handelingen verrichten die met het beroep verband houden of mogen de rechtspersoon vertegenwoordigen in rechtshandelingen die betrekking hebben op het beroep van architect

• de meerderheid van het kapitaal en van de stemrechten is in handen van beroepsbeoefenaars in de plaats van 60% vandaag;

• het doel moet de activiteit van architect vermelden en in voorkomend geval ook de andere uitgeoefende activiteiten die niet onverenigbaar mogen zijn met het beroep, om zo in overeenstemming te zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

Dit voorontwerp van wet heeft ook tot doel een rechtsgrond te bieden voor de verplichting voor elke architect die als vastgoedmakelaar werkzaam is, om over kwaliteitsrekeningen (derdenrekening en rubriekrekening) te beschikken. Banken weigeren op dit ogenblik dergelijke rekeningen te openen omdat die verplichting niet in de wet is opgenomen.

David Clarinval, minister van Zelfstandigen: "Ik ben tevreden dat ik concreet kan ingaan op de verzoeken van de sector. Deze schijnbaar technische wijzigingen zullen de organisatie van het beroep verbeteren en het voor architecten die een rechtspersoon willen oprichten gemakkelijker maken om hun krachten te bundelen en succesvolle projecten te ontwikkelen."