Persbericht

Communicatie van minister Clarinval in verband met vastgoedmakelaars

Op vrijdag 2 juni 2023 heeft de Ministerraad het voorontwerp van wet van de minister van Zelfstandigen, David Clarinval, goedgekeurd dat de toegang tot het beroep van vastgoedmakelaar moderniseert en verschillende wijzigingen aanbrengt in de werking van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars.

 

Het voorontwerp van wet heeft in de eerste plaats tot doel de voorwaarden voor de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar door een rechtspersoon (die vervolgens wordt ingeschreven op de lijst van het Beroepsinstituut) te versoepelen en te verduidelijken, teneinde te voldoen aan de Europese vereisten inzake de reglementering van intellectuele beroepen.

 

De wet van 11 februari 2013 houdende organisatie van het beroep van vastgoedmakelaar werd dienovereenkomstig gewijzigd. Het is nu mogelijk dat een rechtspersoon deel uitmaakt van de raad van bestuur van een rechtspersoon die is ingeschreven bij het BIV. Het is niet langer vereist dat alle beheerders, bestuurders, leden van het directiecomité en, meer in het algemeen, zelfstandige makelaars die handelen in naam en voor rekening van de rechtspersoon, natuurlijke personen zijn die gemachtigd zijn om het beroep van vastgoedmakelaar uit te oefenen.

 

Er worden ook een aantal beperkte vereisten vastgesteld voor de uitoefening van het beroep binnen een rechtspersoon die zelf het beroep niet uitoefent en dus niet op de lijst van het Instituut is ingeschreven.

 

De toegang tot het beroep wordt vergemakkelijkt voor personen die kunnen aantonen dat ze beroepservaring hebben als werknemer (6 jaar) of in het kader van de uitoefening van een ander intellectueel beroep: ze zijn vrijgesteld van de opleidingsperiode en moeten enkel slagen voor de bekwaamheidsproef.

 

Er is nu bepaald dat een persoon aan wie een sanctie is opgelegd, voor de duur van de sanctie het beroep niet mag uitoefenen, zelfs niet als werknemer, om te voorkomen dat de effectiviteit van de sancties en de bescherming van de begunstigden van de diensten worden ondermijnd.

 

De wet van 11 februari 2013 werd ook gewijzigd om de organisatie van elektronische verkiezingen binnen BIV mogelijk te maken.

 

Met deze wijzigingen, die volledig zijn afgestemd met de sector, heeft minister Clarinval getracht het wettelijk kader van de beroepsactiviteit te moderniseren.