Persbericht

David Clarinval : 100 genomen maatregelen ten gunste van de zelfstandigen en de kmo’s in 3 jaar

Tijdens de voorbije legislatuur werden niet minder dan 100 maatregelen genomen en uitgewerkt ter ondersteuning en ontwikkeling van de zelfstandigen en de kleine en middelgrote ondernemingen (kmo). Deze initiatieven zijn erop gericht het sociaal statuut van de zelfstandigen te versterken en een absoluut noodzakelijke steun te geven aan de kmo’s die 99% uitmaken van ons Belgisch economisch weefsel.

De legislatuur die op zijn einde loopt, werd gekenmerkt door grote crisissen die onze zelfstandigen en onze kmo’s zwaar getroffen hebben. In die context heeft de regering dringende regelingen getroffen om hen te steunen. Daarnaast werden structurele maatregelen genomen en beleidslijnen uitgewerkt met het oog op algemene verbeteringen voor deze werkenden.

Deze maatregelen hebben allemaal tot doel het sociaal statuut van de zelfstandigen te verbeteren, het opstarten en de ontwikkeling van bedrijven te vergemakkelijken, de belastingdruk te verlagen of nog hen te steunen tijdens de moeilijkste periodes.

Het opstarten van een activiteit bevorderen

Een van de prioriteiten bestond erin het opstarten van nieuwe activiteiten te vergemakkelijken. Bij de belangrijkste maatregelen vinden we de vermindering van de bijdragen voor het eerste kwartaal van activiteit, een specifieke ondersteuning voor de primostarters artiesten, het behoud van de “nulbijdrage”-maatregel, een verbetering van de toegang tot financiering, met name voor onderneemsters, met een actieplan met 25 maatregelen, administratieve vereenvoudigingen, en initiatieven om het ondernemerschap van mensen met een beperking aan te moedigen. Deze acties zijn erop gericht de financiële en administratieve obstakels weg te werken die potentiële ondernemers zouden kunnen afremmen.

Lopende activiteiten steunen

De zelfstandigen moeten door de Staat gesteund worden wanneer zij het moeilijk hebben. In dit opzicht hebben het crisis-overbruggingsrecht en de betalingsfaciliteiten voor sociale bijdragen een grote rol gespeeld tijdens de coronacrisis. Op basis van de ervaringen werd het overbruggingsrecht hervormd en versterkt. Er werd ook een crisisregeling ingevoerd zodat het sneller geactiveerd kan worden indien nodig.

Het sociaal statuut verbeteren

Een ander cruciaal aspect van de hervormingen betreft de verbetering van het sociaal statuut van de zelfstandigen. De verlenging van de duur van het vaderschaps- en geboorteverlof, het adoptieverlof, de verhoging van het bedrag van de moederschapsuitkering en de creatie van het rouwverlof zijn allemaal maatregelen die zorgen voor een betere sociale bescherming.  

Op het vlak van gezondheidszorgen werden de terug-naar-werk-trajecten voor arbeidsongeschikte zelfstandigen ingevoerd met het oog op hun professionele re-integratie, wat bijdraagt aan de verhoging van de werkzaamheidsgraad, een absoluut noodzakelijke voorwaarde om de financiering van onze sociale zekerheid te verzekeren. Bovendien werd bijzondere aandacht besteed aan mentaal welzijn. Er werd immers een volledig nieuwe bescherming ingevoerd voor de zelfstandigen binnen de sociale zekerheid. Het gaat hier om een zeer belangrijke stap.

Tot slot, op het vlak van pensioenen, werden aanzienlijke inspanningen geleverd om de pensioenen van de zelfstandigen te verhogen en het bedrag van hun pensioen te doen evolueren in de richting van dat van het pensioen van werknemers, met name met de historische schrapping van de correctiecoëfficiënt en met de opeenvolgende verhogingen van het minimumpensioen.

Versterking van het concurrentievermogen en de toegang tot financiering

Om het concurrentievermogen van de kmo’s te versterken, werden meerdere maatregelen genomen om investering en tewerkstelling te bevorderen. De btw-verlaging ter ondersteuning van de horeca tijdens de gezondheidscrisis, de verlaging van de werkgeversbijdrage met 7,07%, de digitale investeringsaftrek en de initiatieven ter ondersteuning van de e-commerce zijn concrete voorbeelden. Daarnaast hebben de verbetering van de toegang tot financiering dankzij de taxshelter en een betere informatieverstrekking aan kmo’s inzake toegang tot bankkrediet en andere vormen van financiering toegelaten om de economische leefbaarheid van kleine ondernemingen te versterken.

Administratieve vereenvoudiging en fraudebestrijding

Administratieve vereenvoudiging en de strijd tegen sociale fraude waren eveneens prioriteiten. De digitalisering van het RSVZ voor de zelfstandigen en de creatie van een register van werkende vennoten & helpers, alsook de plannen voor eerlijke concurrentie hebben het immers mogelijk gemaakt om ondernemen toegankelijker, transparanter en billijker te maken.

Minister David Clarinval benadrukt dat het werk nog niet voorbij is: “Hoewel deze 100 maatregelen een aanzienlijke vooruitgang betekenen voor de zelfstandigen en de kmo’s waar ik trots op ben, moet er zeker nog verdere vooruitgang worden geboekt. Tijdens de volgende legislatuur zal het cruciaal zijn om onze ondernemers te blijven steunen met initiatieven zoals de verlaging van de vennootschapsbelasting, vooral voor de kmo’s, om hun concurrentievermogen en hun vermogen om jobs te creëren te versterken.

 

U kan de maatregelen hier terugvinden :

100 genomen maatregelen ten gunste van de zelfstandingen en de kmo's.pdf