Persbericht

Versterking preventieve rol en meer transparantie binnen Administratieve Commissie ter regeling van de Arbeidsrelatie

Deze vrijdag 1 juli heeft de Ministerraad, op voorstel van ministers Clarinval, Dermagne en Vandenbroucke, het wetsontwerp houdende diverse arbeidsbepalingen goedgekeurd. In dit wetsontwerp komt er onder andere een  hoofdstuk over de kwalificatie van de arbeidsrelatie door de Administratieve Commissie. In het wetsontwerp worden de werking, de procedure en de rol van de Commissie verduidelijkt.

Ter herinnering: de Administratieve Commissie is een orgaan dat deel uitmaakt van de FOD Sociale zekerheid.  Er zetelen vertegenwoordigers van de FOD Sociale Zekerheid, FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, het RSVZ en de RSZ. Bij twijfel over iemands statuut (zelfstandige of werknemer) kan de Commissie deze arbeidsrelatie beoordelen en beslissen of de persoon in kwestie een zelfstandige of werknemer is.

In het wetsontwerp wordt gezorgd voor een hogere rechtszekerheid met betrekking tot de kwalificatie van de nieuwe arbeidsrelaties. Ook de preventieve en raadgevende rol van de Commissie wordt versterkt. Zo zal de Commissie niet enkel nog beslissingen kunnen nemen, ze zal ook (louter raadgevende) adviezen in verband met de arbeidsrelatie kunnen uitbrengen. Bij onzekerheid over het sociaal statuut kan dit advies aangevraagd worden door beide partijen maar ook eenzijdig.

Om meer transparantie te verzekeren wordt er bij een eenzijdige vraag om advies, waarbij het advies van de Commissie verschilt met de huidige situatie een informatieverplichting voorzien. De vragende partij moet het advies dan binnen de maand overmaken aan de tegenpartij. Dit opent de mogelijkheid tot een tegensprekelijk debat tussen beide partijen waar de Commissie bij een eventuele beslissing rekening kan houden met de input van beide partijen.

De Commissie zal net als nu beslissingen kunnen nemen. Deze beslissingen zullen nu echter enkel na een tegensprekelijke procedure kunnen genomen worden. Op deze wijze wordt gewaarborgd dat de Commissie over alle elementen beschikt om haar beslissing te staven. De beslissingen van de Commissie zullen voortaan ook aan de bij de arbeidsrelatie betrokken instellingen van sociale zekerheid meegedeeld worden binnen een bepaalde termijn zodat deze nuttig gevolg geven aan deze beslissingen.

Tot slot voorziet wetsontwerp in de benoeming van een plaatsvervangend voorzitter om de continuïteit van de werking van de Commissie te verzekeren. Deze voorzitter behoort voortaan tot een arbeidsgerecht om de correcte expertise te verzekeren.

David Clarinval, minister van Zelfstandigen: “Bij twijfel of iemand zelfstandige of werknemer is, is het belangrijk over een sterk orgaan te beschikken met de correcte expertise dat de juiste beslissing of advies zal geven. Ik ben dan ook zeer tevreden met de verduidelijkingen omtrent de rol van de Administratieve Commissie ter regeling van de Arbeidsrelatie. Zo kunnen zij voortaan een meer preventieve rol op zich nemen aan de hand van adviezen. Bij twijfel is het eveneens belangrijk om in dialoog te kunnen treden over welk sociaal statuut van toepassing is. Om deze dialoog mogelijk te maken was het belangrijk een informatieverplichting in te voeren, zo kunnen alle partijen gehoord worden.”