Persbericht

David Clarinval: Welvaartsenveloppe en eenmalige premie van 500 euro netto voor bepaalde zelfstandigen goedgekeurd door de Ministerraad

De Ministerraad heeft gisterenavond, 15 juni 2021, meerdere maatregelen goedgekeurd die de koopkracht en het welzijn van de zelfstandigen zullen verbeteren. Zo heeft de Ministerraad op voorstel van de Minister van Zelfstandigen een voorontwerp van wet en een aantal ontwerpen van koninklijk besluit goedgekeurd die tot doel hebben bepaalde sociale uitkeringen voor zelfstandigen te verhogen. Deze koninklijke besluiten voeren het sociaal akkoord uit dat tussen de sociale partners is gesloten met betrekking tot de welvaartsaanpassingen 2021-2022. Daarnaast werd een voorontwerp van goedgekeurd voor de toekenning van een eenmalige premie van € 500 netto voor sommige begunstigden van de tijdelijke crisismaatregelen overbruggingsrecht in het kader van de COVID-19-crisis.

In het kader van de verdeling welvaartsenveloppe zullen er dus vanaf 1 juli 2021 verhogingen zijn van de sociale uitkeringen voor de zelfstandigen, de helpers en de meewerkende echtgenoten. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen drie luiken:

 1. Luik ziekte-invaliditeit:
 • Verhoging met 2,5% van de uitkering primaire ongeschiktheid en de invaliditeitsuitkering zonder stopzetting van de onderneming voor de titularissen met gezinslast;
 • Verhoging met 2% van de uitkering primaire ongeschiktheid en de invaliditeitsuitkering zonder stopzetting van de onderneming voor de alleenstaande titularissen;
 • Verhoging met 2% van de uitkering primaire ongeschiktheid en de invaliditeitsuitkering zonder stopzetting van de onderneming voor de samenwonende titularissen;
 • Verhoging met 1% van de moederschapsuitkering;
 • Verhoging met 0,5% van de bijslag voor hulpverlening door een derde;
 • Verhoging met 1% van de uitkeringen adoptieverlof;
 • Verhoging met 1% van de uitkeringen pleegouderverlof.
 1. Luik overbruggingsrecht – uitkering voor vaderschapsverlof – mantelzorg
 • Verhoging met 2% van de uitkeringen overbruggingsrecht;          
   

Vanaf 1 mei 2021:

 • Verhoging met 1% van de uitkeringen voor vaderschaps- en geboorteverlof voor de zelfstandigen;
 • Verhoging met 2% van de uitkering ten gunste van de zelfstandigen die hun beroepsactiviteit tijdelijk schorsen om te zorgen voor een persoon.
 1. Luik pensioenen van de zelfstandigen:
 • Verhoging met 1,7% van de proportionele pensioenen van zelfstandigen die reeds worden uitbetaald of die waarschijnlijk op 1 juli 2021 zullen worden uitbetaald. Deze welvaartsaanpassing is dus van toepassing op de proportionele pensioenen van zelfstandigen die vóór 1 juli 2021 zijn uitbetaald (huidige gepensioneerden);
 • Voor toekomstige proportionele pensioenen (d.w.z. pensioenen van zelfstandigen die ingaan op 1 juli 2021) is er ook:
 • Een verhoging van 1,7% van de pensioenopbrengst behaald in de loopbaanjaren 1984 - 2020 ;
 • Een verhoging van 1,7% van de pensioenopbrengst voor de forfaitaire loopbaanjaren voor1984.

Proportionele pensioenen zijn pensioenen die worden berekend op basis van het beroepsinkomen van de zelfstandige voor de loopbaanjaren vanaf 1984 en op basis van het forfaitaire inkomen voor de jaren vóór 1984. De bovengenoemde verhogingen zijn derhalve niet van toepassing op de pensioenen van zelfstandigen die op basis van het minimumpensioen worden berekend.

 • Verhoging met 2% van de minimumpensioenen voor zelfstandigen vanaf 1 juli 2021.

Minister Clarinval heeft eveneens een voorontwerp van wet ingediend met het oog op de invoering van een eenmalige premie voor sommige zelfstandigen, helpers en meewerkende echtgenoten van wie de zelfstandige activiteit zwaar getroffen wordt/werd door de sanitaire crisis en die tijdelijke maatregelen hebben ontvangen over een bepaalde periode. Het zou gaan om een eenmalige premie van 500 euro netto.

David Clarinval, de minister voor Zelfstandigen: "Het herstel is bemoedigend en ik ben optimistisch voor de toekomst, maar we moeten ervoor zorgen dat we onze zelfstandigen tot het einde toe blijven steunen. Deze verdeling van de welvaartsenveloppe is van fundamenteel belang omdat deze het mogelijk maakt een reeks sociale uitkeringen te herwaarderen die zo noodzakelijk zijn voor onze zelfstandigen. De eenmalige premie zal het mogelijk maken zich te richten op zelfstandigen, ongeacht de sector waarin zij werkzaam zijn, die zwaar worden getroffen door de COVID-19-crisis en die echt extra steun nodig hebben in deze context van een ongekende gezondheids- en socio-economische crisis. Sommige zelfstandigen werden immers op langdurig financieel getroffen; deze extra steun is noodzakelijk!"