Persbericht

Aanvullende crisisuitkering van 500 euro netto wordt nu uitbetaald aan zelfstandigen die zwaar getroffen zijn door de crisis

In juni keurde de Ministerraad verschillende maatregelen goed ter verbetering van de koopkracht en het welzijn van zelfstandigen. Zo werd op initiatief van de minister van Zelfstandigen een koninklijk besluit gepubliceerd dat een aanvullende crisisuitkering van 500 euro netto toekent aan bepaalde zelfstandigen die genieten van tijdelijke crisismaatregelen in het kader van de COVID-19-crisis. De uitbetaling van deze uitkeringen is reeds begonnen en zal in de loop van september worden voortgezet. Daarnaast werden in het Belgisch Staatsblad verschillende koninklijke besluiten gepubliceerd; deze beogen de verhoging van bepaalde sociale voordelen voor zelfstandigen. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan het tussen de sociale partners gesloten sociaal akkoord over de welvaartsaanpassingen 2021-2022.

David Clarinval, minister van Zelfstandigen: "Het herstel is bemoedigend en ik ben optimistisch voor de toekomst, maar we moeten onze zelfstandigen tot het einde steunen. Met de aanvullende crisisuitkering van 500 euro netto kunnen we ons richten op zelfstandigen die zwaar door de crisis zijn getroffen, ongeacht in welke sector zij actief zijn. Sommige zelfstandigen worden echt al lange tijd financieel getroffen en daarom is deze extra steun, die in september wordt uitbetaald, noodzakelijk", aldus David Clarinval, minister voor Zelfstandigen. "Ten slotte is de verdeling van de welvaartsenveloppe van fundamenteel belang, omdat wij op die manier een reeks sociale uitkeringen kunnen herwaarderen die voor onze zelfstandigen zo noodzakelijk zijn.”

In juni jongstleden keurde de Ministerraad een wetsontwerp goed tot invoering van een aanvullende crisisuitkering voor bepaalde zelfstandigen, helpers en meewerkende echtgenoten wiens zelfstandige activiteit sterk wordt/werd beïnvloed door de gezondheidscrisis en die gedurende een bepaalde periode tijdelijke crisismaatregelen hebben ontvangen. Deze aanvullende toelage van 500 euro netto zal in de maand september aan de betrokken zelfstandigen worden uitbetaald. Sommige zelfstandigen hebben de uitkering reeds gekregen.

In het kader van de verdeling welvaartsenveloppe zijn er dus verschillende verhogingen van de sociale uitkeringen voor de zelfstandigen, de helpers en de meewerkende echtgenoten. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen drie luiken:

 1. Luik ziekte-invaliditeit:
 • Verhoging met 2,5% van de uitkering primaire ongeschiktheid en de invaliditeitsuitkering zonder stopzetting van de onderneming voor de titularissen met gezinslast;
 • Verhoging met 2% van de uitkering primaire ongeschiktheid en de invaliditeitsuitkering zonder stopzetting van de onderneming voor de alleenstaande titularissen;
 • Verhoging met 2% van de uitkering primaire ongeschiktheid en de invaliditeitsuitkering zonder stopzetting van de onderneming voor de samenwonende titularissen;
 • Verhoging met 1% van de moederschapsuitkering;
 • Verhoging met 0,5% van de bijslag voor hulpverlening door een derde;
 • Verhoging met 1% van de uitkeringen adoptieverlof;
 • Verhoging met 1% van de uitkeringen pleegouderverlof.
 1. Luik overbruggingsrecht – uitkering voor vaderschapsverlof – mantelzorg
 • Verhoging met 2% van de uitkeringen overbruggingsrecht;   
 • Verhoging met 1% van de uitkeringen voor vaderschaps- en geboorteverlof voor de zelfstandigen;
 • Verhoging met 2% van de uitkering ten gunste van de zelfstandigen die hun beroepsactiviteit tijdelijk schorsen om te zorgen voor een persoon.
 1. Luik pensioenen van de zelfstandigen:
 • Verhoging met 1,7% van de proportionele pensioenen van zelfstandigen die reeds worden uitbetaald of die waarschijnlijk op 1 juli 2021 zullen worden uitbetaald. Deze welvaartsaanpassing is dus van toepassing op de proportionele pensioenen van zelfstandigen die vóór 1 juli 2021 zijn uitbetaald (huidige gepensioneerden);
 • Voor toekomstige proportionele pensioenen (d.w.z. pensioenen van zelfstandigen die ingaan op 1 juli 2021) is er ook:
 • Een verhoging van 1,7% van de pensioenopbrengst behaald in de loopbaanjaren 1984 - 2020
 • Een verhoging van 1,7% van de pensioenopbrengst voor de forfaitaire loopbaanjaren voor1984.

Proportionele pensioenen zijn pensioenen die worden berekend op basis van het beroepsinkomen van de zelfstandige voor de loopbaanjaren vanaf 1984 en op basis van het forfaitaire inkomen voor de jaren vóór 1984. De bovengenoemde verhogingen zijn derhalve niet van toepassing op de pensioenen van zelfstandigen die op basis van het minimumpensioen worden berekend.

 • Verhoging met 2% van de minimumpensioenen voor zelfstandigen vanaf 1 juli 2021.