Persbericht

David Clarinval heeft in Ciney de Indonesische minister van Landbouw, Syahrul Yasin Limpo, ontmoet om de handel in landbouwproducten tussen België en Indonesië te bevorderen

Gisteren, 20 september, had federaal minister van Landbouw David Clarinval een bilaterale vergadering met de Indonesische minister van Landbouw, Syahrul Yasin Limpo. De minister werd vergezeld door de Indonesische ambassadeur in België en een delegatie van bedrijfsleiders. Tijdens deze bilaterale ontmoeting ondertekenden de twee ministers een intentieverklaring waarin de wens wordt geuit de samenwerking tussen België en Indonesië op landbouwgebied te versterken.

Wat de sanitaire en fytosanitaire (SPS) akkoorden betreft, wenste minister Clarinval de goede banden tussen het Belgisch Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) en de Indonesische autoriteiten te benadrukken.

Deze intentieverklaring heeft als doel de samenwerking tussen België en Indonesië te versterken op het gebied van de kwaliteit en de veiligheid van landbouwproducten, de gezondheid van dieren en planten en daarmee verband houdende sanitaire en fytosanitaire technische aspecten. De uitvoer van jonge Belgische witblauwrunderen naar Indonesië stond als eerste punt op de agenda.

Minister Clarinval besprak met zijn Indonesische ambtgenoot ook twee dossiers die van groot belang zijn voor de Belgische landbouw. De eerste betreft de uitvoer van zuivelproducten, waarbij Indonesië de belangrijkste niet-Europese markt is voor onze Belgische zuivelsector. Minister Clarinval wil het makkelijker maken voor nieuwe Belgische bedrijven die belangstelling hebben getoond voor de export van hun zuivelproducten naar Indonesië.

Het tweede dossier betreft de uitvoer van Belgische groenten en fruit naar Indonesië. De Belgische tuinbouwsector staat bekend om zijn knowhow. De minister benadrukte het belang van de export van appels, peren, witloof en prei naar Indonesië.

David Clarinval, federaal minister van Landbouw: "Zuidoost-Azië is een zeer belangrijke markt voor onze Belgische kwaliteitsproducten. Het potentieel van de Indonesische markt zou echter verder kunnen worden benut. Daarom ben ik blij dat ik een ontmoeting heb gehad met de Indonesische minister van Landbouw, Syahrul Yasin Limpo, om de grondslagen te leggen voor een overeenkomst die ons in staat zal stellen Belgisch witblauw naar Indonesië uit te voeren. Ik zal ook de uitvoer van andere Belgische agrovoedingsproducten, zoals melk en groenten en fruit, blijven bevorderen.