Persbericht

Op voorstel van minister Clarinval keurt de Ministerraad de werkhervattingspremie voor zelfstandigen goed

Op vrijdag 2 juni 2023 heeft de Ministerraad op voorstel van David Clarinval, minister van Zelfstandigen, een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat een werkvattingspremie voor zelfstandigen en meewerkende echtgenoten mogelijk maakt.

Het ontwerp van koninklijk besluit wijzigt het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten door toevoeging van een nieuw hoofdstuk over de toekenning van een werkhervattingspremie.

Concreet zal een werkhervattingspremie van 1.000 euro uitbetaald aan een werkgever bij wie een als invalide erkende zelfstandige het werk hervat na goedkeuring van de adviserende arts.

Deze werkhervattingpremie is een extra stimulans om werkgevers aan te moedigen mogelijkheden te creëren voor mensen die als langdurig arbeidsongeschikt (invalide) zijn erkend om weer aan het werk te gaan.

Minister Clarinval onderstreept het belang van de maatregel, die aansluit bij zijn beleid om langdurig zieke zelfstandigen opnieuw op de arbeidsmarkt te integreren. In feite maakt de maatregel, samen met de andere aanpassingen die tijdens de legislatuur werden goedgekeurd (terugkeer naar werk), deel uit van een reeks faciliterende of stimulerende maatregelen.

Dit ontwerp van koninklijk besluit voert de premie in en legt de voorwaarden voor de toekenning ervan vast. Twee jaar na de invoering zal de maatregel geëvalueerd worden en zal overwogen worden of de maatregel verlengd moet worden.

David Clarinval, de Minister van Zelfstandigen: "Het opnieuw op de arbeidsmarkt integreren van arbeidsongeschikte zelfstandigen moet deel uitmaken van een positieve aanpak om hen de kans te bieden opnieuw deel te nemen aan de maatschappij. Daarnaast moeten we ook de werkgevers aanmoedigen om de nodige aanpassingen te doen om deze mensen te begeleiden bij hun terugkeer naar de arbeidsmarkt.”