Persbericht

David Clarinval moderniseert het beroep van vastgoedmakelaar

Donderdag heeft de Ministerraad, op voorstel van David Clarinval, minister van Zelfstandigen en KMO’s, twee ontwerpen van koninklijk besluit goedgekeurd die bijdragen aan de modernisering van het beroep van vastgoedmakelaar. Het gaat enerzijds om een ontwerp van koninklijk besluit dat het stagereglement van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars goedkeurt, zoals gewijzigd door de Nationale Raad van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars. Anderzijds gaat het om een ontwerp van koninklijk besluit inzake het gebruik van bepaalde bedingen  in vastgoedbemiddelingsovereenkomsten afgesloten tussen ondernemingen en consumenten.

Het nieuwe stagereglement zorgt voor een update van de erkenningsvoorwaarden voor stagemeesters, met name om hen verder te responsabiliseren in de uitoefening van hun opdracht, en voert via verschillende administratieve vereenvoudigingen de digitalisering door van de stageprocedure. De voornaamste wijzigingen zijn de volgende:

 • de opdeling van de lijst van de stagemeesters in vastgoedmakelaars tussenpersonen en vastgoedmakelaars syndici;
 • een aanvraag tot inschrijving op de lijst van de stagiairs moet gebeuren per kolom, met een overeenkomende stageovereenkomst;
 • wanneer een stageovereenkomst ondertekend is in naam van een vennootschap waarbij de aangewezen stagemeester niet opgenomen is in de organen van de vennootschap, is een samenwerkingsovereenkomst tussen deze vennootschap en de stagemeester vereist;
 • de duur van de stage wordt voortaan uitgedrukt in uren (1 500 uur) in plaats van in dagen;
 • als de stage wordt opgeschort, wordt de datum waarop de praktische bekwaamheidstest succesvol afgelegd moet zijn, uitgesteld in functie van de opschorting;
 • de voorwaarden voor de inschrijving en het behoud op de lijst van de stagemeesters werden aangepast en vervolledigd, met name door een minimale periode van inschrijving te eisen van vier jaar in de zes jaar voorafgaand aan de aanvraag, alsook het bewijs van een derdenrekening;
 • een stagemeester die gedurende een periode van ten minste vijf jaar geen stagiair heeft begeleid, wordt automatisch geschrapt van de lijst van stagemeesters;
 • na een eerste herinschrijving wordt een nieuwe aanvraag van een stagiair tot herinschrijving pas toegestaan na verloop van drie jaar na de laatste weglating.

De Ministerraad heeft ook een nieuw koninklijk besluit goedgekeurd inzake vastgoedbemiddelingsovereenkomsten die betrekking hebben op de verkoop, de verhuur, de aankoop en de huur van vastgoed afgesloten tussen een onderneming en een consument. Deze overeenkomsten staan centraal in de beroepspraktijk van de vastgoedmakelaars.

Het besluit vervangt de oude tekst om rekening te houden met de ontwikkelingen van het consumentenrecht en de nieuwe verkoopspraktijken. Het bepaalt de minimumvoorwaarden vereist in deze overeenkomsten en verbiedt bepaalde bedingen. Het doel bestaat erin een juist evenwicht te vinden tussen de rechten en verplichtingen van de partijen.

De regels gelden voor de vastgoedbemiddelingsovereenkomsten tussen ondernemingen en consumenten, met uitzondering van de overeenkomsten met notarissen die onder een specifieke reglementering vallen. Wat de nieuwigheden betreft, kunnen we het volgende opmerken:

 • de herroepingstermijn ten gunste van de consument gaat van 7 naar 14 dagen, ongeacht de modaliteiten waaronder de overeenkomst werd afgesloten;
 • het is voortaan expliciet vermeld dat de bemiddelingsovereenkomst opgesteld is op een duurzame drager (en niet enkel schriftelijk);
 • de vereiste dat de consument met de hand de plaats en de datum van de overeenkomst moet schrijven, werd geschrapt;
 • in de bijlage bij de overeenkomst, moet een lijst van vereiste attesten voor de verkoopcompromis of de huurovereenkomst voorzien worden door de bemiddelaar als die de opdracht toevertrouwd kreeg om het dossier wat deze punten betreft in orde te brengen – de bemiddelaar vermeldt de kosten die hij daarvoor ontvangt;
 • in geval van een eenzijdige opzegging van de overeenkomst van bepaalde duur door een van de partijen, is een vergoeding verschuldigd van 50% van de vergoeding voorzien voor de operatie als de opzegging zonder reden gebeurt in de eerste drie maanden na de afsluiting van de overeenkomst. Dit percentage gaat naar 25% als de opzegging gebeurt na die drie eerste maanden.

David Clarinval, minister van Zelfstandigen en KMO’s: “De beroepen evolueren met de tijd en dat geldt ook voor het beroep van vastgoedmakelaar. Deze maatregelen zullen de uitoefeningsvoorwaarden van de stage verbeteren voor kandidaat-vastgoedmakelaars. Wat de vastgoedbemiddelingsovereenkomsten betreft, zij zullen een nieuw geüpdatet reglementair kader krijgen, rekening houdend met de ontwikkeling van het consumentenrecht en de praktijken in de sector. Ik ben tevreden met de koninklijke besluiten, die deze veranderingen mogelijk zullen maken.