Persbericht

Minister David Clarinval op ministerbijeenkomst van OESO over kmo's en ondernemerschap in Parijs om een gecoördineerde internationale respons te helpen opzetten ter ondersteuning van kmo's

Op 27 en 28 juni vindt in Parijs de ministersbijeenkomst van de OESO over kmo's en ondernemerschap plaats. Bij deze gelegenheid zal minister David Clarinval deelnemen aan een plenaire sessie en parallelle sessies over het thema van de veerkracht van kmo's en beleid om ondernemerschap te ondersteunen.

De plenaire vergadering op dinsdag 27 juni is een gelegenheid om ervaringen uit recente crisissen uit te wisselen wat betreft de doeltreffendheid van verschillende beleidsmaatregelen en ondersteuningsmechanismen, en om toekomstige strategieën te bespreken om de veerkracht van kmo's en ondernemers te vergroten, hun welzijn te ondersteunen en hun vermogen om te gedijen in tijden van onzekerheid te versterken.

Het doel is om de verbintenissen te ondersteunen die zijn aangegaan in de ministeriële ontwerpverklaring over de versterking van het kmo- en ondernemerschapsbeleid voor meer veerkracht en succesvolle milieu- en digitale transities, en om gebieden en thema's voor verdere OESO-werkzaamheden te identificeren, waaronder:

  • Het versterken van het vermogen van kmo's om te anticiperen en te reageren op crisissen en natuurrampen, door bijvoorbeeld bedrijfscontinuïteitsplannen te ontwikkelen die zorgen voor snel bedrijfsherstel in het geval van een schok of ramp.
  • Het onder de loep nemen van het mentale welzijn van kmo-eigenaars en ondernemers, waarbij geprobeerd wordt te begrijpen hoe dit is geëvalueerd na de COVID-19-crisis en de energiecrisis, en welk beleid kan helpen om de mentale last voor ondernemers te verlichten.

Tijdens de workshops had de minister de gelegenheid om te spreken over de Belgische steun aan het ondernemerschap in al zijn dimensies, waaronder vrouwelijk ondernemerschap, en over het belang om in het overheidsbeleid rekening te houden met ondernemers.

Tijdens de plenaire zitting verwelkomde de Minister van Zelfstandigen de oprichting van een comité voor kmo's en ondernemerschap en de verklaring die aan het einde van de ministeriële vergadering zal worden aangenomen.

Hij benadrukte de noodzaak om gecoördineerd op te treden met betrekking tot de economische aspecten om kmo's te ondersteunen, maar ook om rekening te houden met de menselijke aspecten. In het bijzonder benadrukte hij het belang van 3 assen:

Ten eerste moet het werk van de OESO in het kader van de aanbeveling over de financiering van kmo's worden voortgezet om een beter inzicht te krijgen in de moeilijkheden waarmee kmo's worden geconfronteerd, zoals het financieringstekort of de adequate steun die ze nodig zullen hebben om ten volle deel te nemen aan de  ecologische transitie en de strijd tegen klimaatverandering;

Ten tweede om ervoor te zorgen dat rekening wordt gehouden met de menselijke factor, door beleid te ontwikkelen dat het mentale welzijn van ondernemers garandeert, die waarde en jobs creëren;

Tot slot benadrukte de minister het belang van de coördinatie van het handelsbeleid, omdat de uitwisseling van informatie en samenwerking tussen landen noodzakelijk is om onze kmo's te laten bloeien en wereldwijd actief te laten zijn.

Minister Clarinval benadrukt het belang van dit werk: "De vele crisissen van de afgelopen jaren hebben een aantal gevolgen gehad die nog steeds voelbaar zijn: lockdownmaatregelen, verstoringen van toeleveringsketens en kostenstijgingen hebben tot grote economische verliezen geleid. Het ondersteunen van kmo's, de belangrijkste spelers in onze economieën, moet een nationale en internationale politieke prioriteit zijn.  Daarom ben ik blij dat deze Verklaring binnenkort ondertekend zal worden, als een extra instrument om samen de negatieve effecten van crisissen op een gecoördineerde manier te bestrijden.”

David ClarinvalDavid Clarinval