Persbericht

Deontologische code voor kabinetsleden

Op woensdag 21 juni 2023 heeft de commissie Grondwet, op voorstel van de ministers van Institutionele hervormingen en Democratische vernieuwing, David Clarinval en Annelies Verlinden, een wetsontwerp goedgekeurd om het toepassingsgebied van de "Deontologische code voor openbare mandatarissen" uit te breiden. Deze code is al van toepassing op openbare mandatarissen, kabinetschefs en adjunct-kabinetschefs en wordt nu uitgebreid naar alle leden van de federale ministeriële kabinetten.

David Clarinval, Vice-eersteminister en minister van Institutionele Hervormingen en Democratische vernieuwing: “Het belang van een sterke deontologische code, van toepassing op alle kabinetsleden, kan niet worden onderschat. Het versterken van het integriteitsbeleid is een essentiële voorwaarde om het vertrouwen van de burger in de overheid te behouden en te versterken.”

Annelies Verlinden, Minister van Binnenlandse Zaken en minister van Institutionele Hervormingen en Democratische vernieuwing: “Van kabinetsmedewerkers mogen we terecht verwachten dat ze hun taken uitvoeren met waardigheid en integriteit. Deze gedragscode moet een houvast zijn om op elk moment de juiste keuze te maken.”

De federale regering reageert hiermee op de aanbevelingen van GRECO, de Europese anti‑corruptiewaakhond, door een duidelijk en geharmoniseerd deontologisch kader te voorzien voor kabinetsleden.

De Code bevat de grondbeginselen inzake deontologie en ethiek, alsook de gedragsregels die bij de uitoefening van een openbaar mandaat, en dus in de toekomst ook door de kabinetsleden, moeten worden nageleefd, namelijk:

  • de grondbeginselen: behartigen van het algemeen belang, gelijkheid en waardigheid;
  • de gedragsregels: integriteit, belangenconflicten, giften en diverse voordelen, bekwaamheid en kwaliteit van prestaties, aangifte van mandaten, onafhankelijkheid en onverenigbaarheden, respect voor de wetten en de toepasselijke regels, eerbiediging van het privéleven, transparantie, vertrouwelijkheid en discretie, en verplichtingen na afloop van het mandaat.

De kabinetsleden  zullen zich daarenboven in de toekomst ook voor advies kunnen richten tot de Federale Deontologische Commissie indien ze vragen hebben rond bijvoorbeeld een potentieel belangenconflict. Deze Commissie brengt advies uit over een specifieke kwestie aangaande deontologie, ethiek of belangenconflicten, op vraag of op eigen initiatief.

Bovendien heeft de ministerraad afgelopen vrijdag, op initiatief van de Eerste Minister, een ontwerp van omzendbrief goedgekeurd inzake een deontologische code voor regeringsleden.