Persbericht

De Minister van Zelfstandigen, David Clarinval, keurt een Koninklijk Besluit goed dat voorziet in een vermindering van de sociale bijdragen voor zelfstandigen met een handicap

Op 1 juli 2023 treedt het door minister Clarinval ondertekende Koninklijk Besluit in werking. Hierdoor kunnen mensen met een handicap die zelfstandige willen worden, aanvullend genieten van verminderde bijdragen gekoppeld aan het zelfstandigenstatuut.

Hoewel de voorwaarden voor het toekennen van uitkeringen (inkomensvervangende tegemoetkoming - IVT) voor deze mensen een combinatie met inkomen uit betaald werk niet uitsloten, bleven er voorheen financiële obstakels bestaan wanneer mensen met een handicap een ondernemersproject wilden ontwikkelen.

De personen in kwestie konden namelijk geen aanvullend statuut als zelfstandige aanvragen (met een interessantere bijdrageregeling) omdat dit niet werd beschouwd als de gelijktijdige uitoefening van twee beroepsactiviteiten en niet voldeed aan de noodzakelijke voorwaarden om hun inkomensvervangende tegemoetkoming te behandelen als een aanvullende activiteit (de IVT maakt deel uit van maatschappelijk welzijn en niet van de sociale zekerheid).

Daarom maakten de hoogte van de sociale bijdragen die deze mensen moesten betalen, in mindering gebracht op een beperkt zelfstandig inkomen, het werk als zelfstandige onaantrekkelijk. In de praktijk moesten mensen met een inkomensvervangende tegemoetkoming die een zelfstandige activiteit begonnen, hun sociale bijdragen betalen als zelfstandige in hoofdberoep, ongeacht de omvang van de activiteit of het inkomen dat eruit voortvloeide.

Dankzij het koninklijk besluit van minister Clarinval kunnen mensen die de inkomensvervangende tegemoetkoming ontvangen en slechts een laag inkomen hebben als zelfstandige (minder dan 8.595,81 euro) nu op dezelfde manier behandeld worden als zelfstandigen met in bijberoep.

Met dit besluit sluit de minister aan bij de wens om ondernemerschap te ondersteunen en het voor mensen met een handicap gemakkelijker te maken om een eigen zaak op te starten, zoals vermeld in zijn algemene beleidsnota.

David Clarinval, de minister van Zelfstandigen, over het belang van de maatregel om deze personen te ondersteunen: ""Het is cruciaal om de ontwikkeling van activiteiten door zelfstandigen met een handicap te vergemakkelijken door hun bijdragen te verlagen. Het gaat erom iedereen alle kansen te geven om deel te nemen aan de maatschappij en een activiteit te ontwikkelen die een inkomen genereert. In dit kader moet sociale wetgeving een motor zijn, geen rem.”