Persbericht

Ondertekening van een memorandum van overeenstemming in de levensmiddelensector: organisatie van de keuring en herwaardering van contracten van de opdrachthouders

Op initiatief van David Clarinval, minister van Landbouw, is donderdag een memorandum van overeenstemming ondertekend met het FAVV, de vertegenwoordigers van de dierenartsenorganisaties en de vertegenwoordigers van de betrokken sectoren, met het oog op de hervorming van het keuringssysteem en de herwaardering van de opdrachthouders van het FAVV.

Het memorandum van overeenstemming voorziet in een hervorming van het huidige keuringssysteem van het FAVV om de efficiëntie te verhogen, nieuwe perspectieven te integreren en een duurzame oplossing te bieden:

In de eerste plaats door een herwaardering van de zelfstandige opdrachthouders (inspecteurs en officiële dierenartsen) die voor het FAVV werken. Om dit doel te bereiken zal hun bezoldiging met ingang van april 2022 met 6,1% worden verhoogd (na indexering voor het jaar 2021) en een bijkomende verhoging van de erelonen van de opdrachthouders met 1,9 % vanaf één januari 2023.

Ten tweede door het FAVV de nodige middelen te geven om de controle op de veiligheid van de voedselketen en de goede organisatie van de deskundigheid en andere taken van de opdrachthouders te organiseren. Met deze maatregel wordt een orgaan van onafhankelijke deskundigen in het leven geroepen dat in staat is expertise en andere officiële taken op correcte en toereikende wijze uit te voeren.

Ten derde wordt een uitgebreid pakket maatregelen ontwikkeld, dat eind 2022 klaar moet zijn:

  • Het uitwerken van een globale afsprakennota met  betrekking tot de organisatie van de keuring, die het werken als keurder aantrekkelijker zal maken, en de organisatie van de keuring zal optimaliseren;
  • De herziening van het koninklijk besluit inzake keuringsfrequenties;
  • het verlagen van de drempel voor erkenningen voor de kleine bedrijven;
  • De integratie van verscherpte controles in het keuringsprogramma;
  • De harmonisatie van sancties.

 

David Clarinval, de minister van Landbouw, benadrukt: "Ik ben verheugd over dit akkoord omdat het eindelijk mogelijk zal maken de functie van onafhankelijke dierenartsen op te waarderen en het beroep aantrekkelijker te maken, rekening houdend met de last die dit voor de vleessector betekent.”

Herman Diricks, Gedelegeerd bestuurder FAVV: "De samenwerking met alle betrokkenen heeft er voor gezorgd dat er niet alleen een oplossing gevonden werd op korte termijn maar dat we over alle troeven beschikken om de keuring te moderniseren en te optimaliseren.   Het betrekken van de stakeholders is immers een kernprincipe in het businessplan van het FAVV en we hopen dat dit ook op andere terreinen zijn vruchten zal afwerpen.”

De Belgische dierenartsenorganisaties UPV en VeDa: "De dierenarts opdrachthouder is voor het FAVV is een uiterst belangrijke schakel in de keten om 100% voedselveiligheid in het hele land te garanderen. De intensieve dagelijkse investeringen van de dierenartsen die verantwoordelijk zijn voor de slachthuizen, maar ook voor de certificering en de kwaliteitscontrole, zullen in 2022 door de minister van Landbouw worden erkend en geherwaardeerd via een gespreide verhoging van de honoraria van de dierenartsen met 8% op lange termijn. De Belgische dierenartsenorganisatie, die voortaan met één stem spreken, zijn verheugd over het initiatief van minister Clarinval. Deze heeft duidelijk gemaakt dat hij de primaire landbouwsector, de veehouderij en het hele korps van dierenartsen een warm hart toedraagt.”

Michael Gore, Gedelegeerd bestuurder FEBEV: “Dit samenwerkingsakkoord is van essentieel belang om de hele supply chain te verzekeren. Daar maakt een correcte vergoeding van de keurders deel van uit. We zijn als sector tevreden dat ook inhoudelijk rekening gehouden werd met de verzuchtingen van de sector waarbij een duurzame samenwerking tussen betrokken partijen voor ons een conditio sine qua non was.”