Persbericht

Structurele middelen voor het mentale welzijn van zelfstandigen: voorstel van minister Clarinval goedgekeurd door de Ministerraad

Op voorstel van minister van Zelfstandigen David Clarinval heeft de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd over de verdeelsleutel voor de specifieke toelage in het kader van het mentale welzijn van de zelfstandigen.

Vanaf 2024 zal jaarlijks een specifieke toelage worden gestort aan de sociale verzekeringsfondsen voor zelfstandigen ter financiering van de diensten die ze moeten verlenen om het mentale welzijn van de zelfstandigen bij het uitoefenen van hun beroepsactiviteit te bevorderen. De toelage bestaat uit een vast bedrag en een variabel bedrag. Het ontwerp van koninklijk besluit bepaalt de verdeelsleutel die op deze toelage zal worden toegepast. Daarnaast bepaalt het dat het deel van de jaarlijkse toelage dat niet wordt opgebruikt door de sociale verzekeringsfondsen, terugbetaald moet worden aan het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Dit thema is van primordiaal belang in de ogen van minister Clarinval : “Het mentale welzijn van zelfstandigen is een van mijn prioriteiten voor deze legislatuur. We hebben de neiging om de invloed van werk op de mentale gezondheid van zelfstandigen te onderschatten. Zelfstandigen, vaak hun eigen baas, hebben het soms moeilijk om de tekenen van een burn-out of overbelasting te zien, en dit fenomeen is verergerd door de opeenvolgende crisissen. Het is belangrijk om een echt structureel beleid te voeren voor hun mentale welzijn, en dat is wat ik wilde doen in het kader van het Federaal actieplan mentaal welzijn op het werk, dat structurele budgettaire ondersteuning omvat om preventieve maatregelen te nemen.”