Persbericht

David Clarinval tevreden met goedkeuring door regering van het akkoord met het Groothertogdom Luxemburg over de verhoging van het aantal flexibiliteitsdagen voor grenswerkers en de verhoging van de enveloppe voor directe interventie grensgemeenten.

Op voorstel van de ministers Hadja Lahbib en Vincent Van Peteghem heeft de Ministerraad op woensdag 20 oktober zijn goedkeuring gehecht aan een wijziging van het verdrag "tot het vermijden van dubbele belasting” van 17 september 1970 tussen het Koninkrijk België en het Groothertogdom Luxemburg. Met deze wijziging wordt beoogd het dagelijks leven van Belgen die in Luxemburg gaan werken te vergemakkelijken.

Zoals bekend steken dagelijks vele Belgen de grens over om in Luxemburg te gaan werken. De op donderdag door de regering bekrachtigde wijziging heeft meer bepaald tot doel meer tolerantie te bieden aan in Luxemburg werkende Belgen door het aantal werkdagen te verhogen gedurende dewelke zij een deel van hun activiteit kunnen uitoefenen in een andere staat dan hun "gebruikelijke" werkstaat en daar belastbaar blijven. Dit quotum, dat voorheen was vastgelegd op 24 dagen per jaar, is verhoogd tot 34 dagen per jaar, waardoor werknemers meer flexibiliteit krijgen. Deze wijziging betreft meer bepaald de mogelijkheid van telewerkdagen terwijl men in Luxemburg belastingplichtig blijft.

De bepalingen in deze wijziging zullen van toepassing zijn op lonen, salarissen en andere vergoedingen voor belastbare tijdperken vanaf 1 januari 2022.

Op voorwaarde dat er voldoende daadwerkelijke aanwezigheid is in het Groothertogdom, zijn Belgische burgers die er werken belastbaar in dat land en dus vrijgesteld van belasting in België. Zowel voor de staat als voor de Belgische gemeenten waar een groot aantal grenswerkers verblijven, betekenen deze bewegingen dus ook minder inkomsten, geïnd via de personenbelasting en de gemeentelijke opcentiemen.

Daarom zijn de twee staten reeds in het begin van de jaren 2000 een systeem van financiële compensatie overeengekomen die door Luxemburg aan België wordt betaald om de gemeenten te compenseren voor de verliezen als gevolg van de verplaatsing van Belgische werknemers naar Luxemburg. Dit bedrag zal geleidelijk worden verhoogd van 34 tot 48 miljoen euro.

David Clarinval, Vice-eersteminister: "Ik ben blij met deze overeenkomst omdat het belangrijk is meer flexibiliteit te bieden aan Belgen die in Luxemburg willen werken. Door ervoor te zorgen dat wij de gemeenten ondersteunen waar de grensarbeiders wonen, verbeteren wij op concrete wijze het dagelijks leven van de Belgen via deze nieuwe mogelijkheid”.