Nieuws

Persbericht

Aftrap voor de projecten voor een beter mentaal welzijn bij de zelfstandigen

Minister van Zelfstandigen David Clarinval heeft vandaag de aftrap gegeven voor de projecten gericht op de preventie van psychosociale risico’s op het werk, zoals stress en burn-out, bij de zelfstandigen. De voorbije twee jaar hebben de zelfstandigen zwaar geleden onder de maatschappelijke context. Zij werden zwaar op de proef gesteld door achtereenvolgens de Covid-crisis, de overstromingen en vandaag de energiecrisis. Deze crisissen hebben moeilijkheden en onzekerheden met zich…
Persbericht

Europese Landbouwraad: conclusies

Vandaag zijn de ministers van Landbouw van de lidstaten van de EU samengekomen in Brussel. Onder andere de impact van de energiecrisis en de situatie op de landbouwmarkten stonden op de agenda. De ministers hebben met name de volgende punten besproken: Herziening van de richtlijn “Industriële emissies”: impact op de landbouwNaar het voorbeeld van andere sectoren, moet de landbouwsector zijn bijdrage leveren aan de oplossing van de klimaatkwestie. Rekening houdend met de…
Persbericht

Minister Clarinval dient een voornontwerp van wet in om een einde te maken aan onbestrafte FAVV-boetes en om efficiëntie van procedures te verbeteren

Brussel, 23 september 2022Minister Clarinval dient een voornontwerp van wet in om een einde te maken aan onbestrafte FAVV-boetes en om efficiëntie van procedures te verbeterenDe ministerraad heeft deze vrijdag op voorstel van federaal minister van Landbouw David Clarinval een voornontwerp van wet goedgekeurd dat tot doel heeft de huidige procedure van door het FAVV opgelegde administratieve boetes efficiënter en doeltreffender te maken. Het totale bedrag aan boetes dat het Federaal Agentschap…
Persbericht

Minister David Clarinval vraagt aan het Prijzenobservatorium een analyse van de marges van de actoren uit de agrovoedingsketen

Om de Belgische kmo’s te steunen, in het kader van de onderhandelingen in de agrovoedingsketen, heeft minister David Clarinval het Prijzenobservatorium gevraagd om de marges te analyseren van de actoren uit de keten. Al sinds het post-Covid herstel ondergaan producenten en verwerkers de zware inflatie van alle productiekosten. Deze inflatie is in 2022 opnieuw ernstiger geworden door de Russische invasie in Oekraïne. Het conflict zorgt immers voor een zware verstoring van de…
Persbericht

+10% of +5893 jobs ! Voor David Clarinval heeft de bestendiging van de “nulbijdrage”-maatregel toegelaten om van het 4de kwartaal 2021 een record te maken in termen van eerste aanwervingen bij de zelfstandigen

In november 2021 heeft de federale regering maatregelen genomen om de zogeheten “nulbijdrage”-maatregel te harmoniseren en te vereenvoudigen. Vandaag wil minister David Clarinval een stand van zaken geven over deze maatregelen en over de spreiding over de gewesten.  Ter herinnering, de “nulbijdrage”-maatregel stelt sinds 1 januari 2016 elke werkgever die zijn eerste werknemer aanwerft volledig en onbeperkt in de tijd vrij van de sociale werkgeversbijdragen gelinkt…
Persbericht

De Ministers Clarinval en De Sutter lanceren vijf projectoproepen om onze kmo’s beter te beschermen in een digitale wereld

In een wereld waar het gebruik van nieuwe technologieën een courante praktijk is geworden, moeten we onze kmo’s en zelfstandigen absoluut sensibiliseren voor het belang van cyberbeveiliging. Daarom hebben vice-eersteminister en minister van Zelfstandigen en KMO’s David Clarinval en vice-eersteminister en minister van Telecommunicatie Petra De Sutter beslist hun schouders te zetten onder een project van de FOD Economie ter verbetering van de cyberweerbaarheid van kmo’s.Op…
Persbericht

David Clarinval : Alle meewerkende echtgenoten eindelijk recht hebben op toegang tot de berekening van de voorwaarde om een minimumpensioen te ontvangen

De Ministerraad heeft vandaag in tweede lezing een maatregel goedgekeurd die erop gericht is de referteperiode aan te passen voor de toegang tot het minimumpensioen voor de meewerkende echtgenoten.Minister van Zelfstandigen David Clarinval benadrukt het volgende: “Deze maatregel, die in totaal 17.326 begunstigden zou kunnen tellen (hoofdzakelijk vrouwen uit het landbouwmilieu), zal meewerkende echtgenoten (geboren tussen 1956 en 1968) de mogelijkheid geven een minimumpensioen te…
Persbericht

In 2021 is het aantal faillissementen gedaald

Er werd een daling vastgesteld met 9,2% van het aantal faillissementen in vergelijking met 2020. Door deze daling is 2021 het jaar geworden waarin het laagste aantal kmo’s werden geregistreerd die failliet zijn gegaan in de voorbije tien jaar. Concreet zijn er in 2021 6.532 kmo’s failliet gegaan, met een verlies van 17.379 jobs.Het jaar 2021 was, net zoals 2020 dat al was, in meerdere opzichten een uitzonderlijk jaar, wat geïllustreerd wordt door het laagste contingent van…
Persbericht

Versterking preventieve rol en meer transparantie binnen Administratieve Commissie ter regeling van de Arbeidsrelatie

Deze vrijdag 1 juli heeft de Ministerraad, op voorstel van ministers Clarinval, Dermagne en Vandenbroucke, het wetsontwerp houdende diverse arbeidsbepalingen goedgekeurd. In dit wetsontwerp komt er onder andere een  hoofdstuk over de kwalificatie van de arbeidsrelatie door de Administratieve Commissie. In het wetsontwerp worden de werking, de procedure en de rol van de Commissie verduidelijkt.Ter herinnering: de Administratieve Commissie is een orgaan dat deel uitmaakt van de FOD Sociale…
Persbericht

Naar een betere ondersteuning bij terugkeer naar arbeidsmarkt van langdurig zieke zelfstandigen

Op voorstel van David Clarinval, minister van Zelfstandigen en Kmo's, heeft de Ministerraad op vrijdag 24 juni een wetsontwerp goedgekeurd  tot invoering van een "Terug Naar Werk-traject" voor zelfstandigen.Ter herinnering: in het regeerakkoord had de regering zich ertoe verbonden het beleid inzake terugkeer naar werk voor zelfstandigen te versterken. Het wetsontwerp dat de minister van Zelfstandigen, David Clarinval, vrijdag aan de Ministerraad heeft voorgelegd, regelt de…

Geen inhoud gevonden voor de geselecteerde criteria.