Nieuws

Persbericht

Naar een betere ondersteuning bij terugkeer naar arbeidsmarkt van langdurig zieke zelfstandigen

Op voorstel van David Clarinval, minister van Zelfstandigen en Kmo's, heeft de Ministerraad op vrijdag 24 juni een wetsontwerp goedgekeurd  tot invoering van een "Terug Naar Werk-traject" voor zelfstandigen.Ter herinnering: in het regeerakkoord had de regering zich ertoe verbonden het beleid inzake terugkeer naar werk voor zelfstandigen te versterken. Het wetsontwerp dat de minister van Zelfstandigen, David Clarinval, vrijdag aan de Ministerraad heeft voorgelegd, regelt de…
Persbericht

Raad van de Ministers van Buitenlandse Zaken: conclusies

Op maandag 20 juni is minister Clarinval met de ministers van Buitenlandse Zaken van de EU27 bijeengekomen in Luxemburg voor een Raad Buitenlandse Zaken. Op de agenda stonden als voornaamste punten de oorlog in Oekraïne, de situatie in de Hoorn van Afrika en in Egypte. Oorlog in OekraïneOpnieuw heeft de Raad zich gebogen over de oorlog die Rusland voert in Oekraïne. Na bijna vier maanden en de herschikking van de Russische troepen vanuit West-Oekraïne naar de Donbas, bezet Rusland nu…
Persbericht

Voedingssupplementen: wetsontwerp van minister Clarinval voor betere bescherming van de consument gestemd in het parlement

Op donderdag 16 mei werd een wetsontwerp, gedragen door minister Clarinval, gestemd in de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Het gaat om het wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake landbouw en voedselveiligheid en bevat een belangrijk luik in verband met de voedingssupplementen.Het wetsontwerp heeft tot doel meerdere Europese reglementeringen op het vlak van voeding en diergezondheid om te zetten naar Belgisch recht. Concreet brengt het meerdere ontwikkelingen met zich mee om de burgers…
Persbericht

Europese Landbouwraad 13 juni: conclusies

Vandaag hebben de ministers van Landbouw van de lidstaten van de EU in Luxemburg voor het laatst vergaderd onder het Frans Voorzitterschap over meerdere onderwerpen en thema’s: Situatie van de markt naar aanleiding van de invasie van Oekraïne: Het conflict tussen Rusland en Oekraïne blijft het merendeel van de landbouwsectoren verstoren, net als de hele bevoorradingsketen. Minister van Landbouw David Clarinval heeft in naam van België benadrukt dat de landbouwmarkt volatiel blijft en…
Persbericht

Burgers hebben zich uitgesproken over de toekomst van onze democratie en staatsstructuur

Zes weken na de lancering is het platform eenlandvoordetoekomst.be afgesloten. Volgens de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA), beheerder van het platform, schreven zo’n 19.000 burgers zich in op het platform. Er werden zo’n 75.000 antwoorden gegeven op vragen over de toekomst van onze democratie en staatsstructuur. De bijdragen worden verwerkt in een rapport, dat wordt bezorgd aan de Federale Regering en het Federaal Parlement, en publiek wordt gemaakt. Het zal dienen als inspiratie…
Persbericht

Taxshift voor primostarters goedgekeurd in Commissie sociale zaken

Deze woensdag heeft de Commissie sociale zaken het wetsontwerp goedgekeurd betreffende een eenmalige vermindering van 100 euro van sociale bijdragen voor bepaalde startende zelfstandigen. Met deze maatregel wordt het luik "zelfstandigen" uitgevoerd van de eenmalige taxshift om de koopkracht te verhogen.David Clarinval, minister voor Zelfstandigen en Kmo's: "Toen tijdens de plenaire zitting van 14 maart de eenmalige taxshift voor werknemers werd goedgekeurd, leek het mij…
Persbericht

Europese Landbouwraad: conclusies

De ministers van Landbouw van de lidstaten van de Europese Unie, die op dinsdag 24 mei hebben vergaderd in Brussel, hebben meerdere onderwerpen en thema’s besproken, waaronder: Vogelgriep: De ministers van Landbouw hebben aan de Europese Commissie gevraagd een Europese preventie- en bestrijdingsstrategie op lange termijn tegen vogelgriep te implementeren, met name via vaccinatie.Onlangs werd de Belgische pluimveesector getroffen door hoogpathogene vogelgriep. Federaal minister van Landbouw…
Persbericht

Raad van de Ministers van Europese Zaken: conclusies

Voorbereiding Buitengewone Europese Raad van 30 – 31 meiTer voorbereiding van een buitengewone Europese Raad eind deze maand, bespraken de ministers van Europese Zaken van de EU vandaag in Brussel onder meer de situatie in Oekraïne en z’n financiële noden, de energiekwestie en internationale voedselzekerheid.Wat voedselzekerheid betreft, herhaalde ons land bij monde van minister Clarinval dat alles in het werk moet worden gesteld om – ondanks de Russische blokkade van de…
Persbericht

Een nieuwe stap richting digitale overdracht van het getuigschrift van arbeidsongeschiktheid

Op vrijdag 20 mei heeft de ministerraad op voorstel van de ministers David Clarinval en Frank Vandenbroucke een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat de digitale overdracht van het getuigschrift van arbeidsongeschiktheid, mits akkoord van de patiënt mogelijk maakt. Voortaan is het mogelijk om het getuigschrift van arbeidsongeschiktheid te verzenden vanuit de software gebruikt door de huisarts:vanaf de eerste dag van arbeidsongeschiktheid: naar MEDEX of de medische dienst van HR…
Persbericht

David Clarinval beloont, samen met Alexander De Croo, het Belgische Meesterschap

De Minister van Zelfstandigen, Kmo's en Middenstand, David Clarinval, organiseerde op maandag 16 mei de 1ste editie van de ceremonie van meesterschapwedstrijden in aanwezigheid van Eerste Minister Alexander De Croo.Tijdens de ceremonie, die in het Egmontpaleis plaatsvond, werden de winnaars van de officiële meesterschapwedstrijden in de bloemetjes gezet. Deze wedstrijden belonen de beste beoefenaar van het betrokken beroep die in België actief is. Voor deze eerste editie heeft minister…

Geen inhoud gevonden voor de geselecteerde criteria.