Nieuws

Persbericht

De ministerraad heeft op voorstel van David Clarinval, minister van Zelfstandigen, besloten zelfstandigen een uitkering toe te kennen bij het overlijden van een gezinslid

De ministerraad heeft op donderdag 21 oktober een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd tot invoering van een rouwuitkering die in overeenstemming is met die welke werknemers en ambtenaren ontvangen. Concreet voorziet het ontwerp van koninklijk besluit in de invoering van een uitkering van 85,77 euro per dag gedurende een onderbreking van maximaal tien dagen in geval van overlijden van de echtgenoot of de samenwonende partner van de zelfstandige, van een kind of van een kind dat voor lange…
Persbericht

Begroting 2022: David Clarinval benadrukt belangrijke stappen vooruit voor zelfstandigen en kmo's

De federale regering heeft op dinsdag 12 oktober 2021 een begrotingsakkoord bereikt en een hele reeks maatregelen aangekondigd om onze economie nieuw leven in te blazen en de overheidsfinanciën op orde te brengen.Het is belangrijk dat wij onze zelfstandigen en kmo's, die een belangrijke economische motor in ons land zijn, blijven steunen en dat wij hun werk naar waarde schatten.Met het begrotingsakkoord zullen wij in de eerste plaats investeringen en groei stimuleren en het…
Persbericht

David Clarinval maakt winnende projecten bekend in het kader van de door de FOD Economie uitgeschreven overheidsopdracht ter ondersteuning van het vrouwelijk ondernemerschap en maakt ook zijn prioriteiten op dit gebied bekend

De ondersteuning van het vrouwelijk ondernemerschap is een van de prioriteiten van David Clarinval, minister van Middenstand, Zelfstandigen en Kmo's. Tijdens het evenement, dat op vrijdag 8 oktober 2021 werd georganiseerd, presenteerde hij zijn prioritaire acties op dit gebied.Minister Clarinval herinnerde aan het belang van het vrouwelijk ondernemerschap te monitoren. Met het Observatorium van Zelfstandigen en kmo's van de FOD Economie bestaat er al een waardevol instrument inzake de…
Persbericht

De varkenssector wordt door minister Clarinval erkend als sector in crisis en zal voor bijdragen in aanmerking komen voor betalingsfaciliteiten

Deze woensdag stuurde David Clarinval, minister van Zelfstandigen en Landbouw, een nota naar de sociale verzekeringsfondsen waarin de varkenssector wordt erkend als sector in crisis. Concreet zal deze erkenning het beheer vereenvoudigen van de verzoeken om uitstel of vrijstelling van de sociale bijdragen van de betrokken landbouwers voor het laatste kwartaal van 2021 en het eerste kwartaal van 2022.De varkenssector verkeert in een bijzonder moeilijke situatie: zij worden zowel getroffen door de…
Persbericht

David Clarinval: tussen het 1e kwartaal van 2020 en het 1e kwartaal van 2021 maakten nog eens 2.195 nieuwe werkgevers gebruik van de "nulbijdrage"-maatregel

Uit de laatste geactualiseerde cijfers voor de "nulbijdrage-maatregel" van de FOD Economie blijkt dat tussen het 1e kwartaal van 2020 en het 1e kwartaal van 2021 niet minder dan 2.195 nieuwe werkgevers van deze maatregel gebruik hebben gemaakt. Deze stijging toont het belang aan van de maatregel voor de Belgische kmo's, des te meer in de context van de relance.David Clarinval, minister van Zelfstandigen en Kmo's: "Het feit dat ondanks de crisis 2.195 extra werkgevers in de…
Persbericht

David Clarinval heeft in Ciney de Indonesische minister van Landbouw, Syahrul Yasin Limpo, ontmoet om de handel in landbouwproducten tussen België en Indonesië te bevorderen

Gisteren, 20 september, had federaal minister van Landbouw David Clarinval een bilaterale vergadering met de Indonesische minister van Landbouw, Syahrul Yasin Limpo. De minister werd vergezeld door de Indonesische ambassadeur in België en een delegatie van bedrijfsleiders. Tijdens deze bilaterale ontmoeting ondertekenden de twee ministers een intentieverklaring waarin de wens wordt geuit de samenwerking tussen België en Indonesië op landbouwgebied te versterken.Wat de sanitaire en…
Persbericht

Aanvullende crisisuitkering van 500 euro netto wordt nu uitbetaald aan zelfstandigen die zwaar getroffen zijn door de crisis

In juni keurde de Ministerraad verschillende maatregelen goed ter verbetering van de koopkracht en het welzijn van zelfstandigen. Zo werd op initiatief van de minister van Zelfstandigen een koninklijk besluit gepubliceerd dat een aanvullende crisisuitkering van 500 euro netto toekent aan bepaalde zelfstandigen die genieten van tijdelijke crisismaatregelen in het kader van de COVID-19-crisis. De uitbetaling van deze uitkeringen is reeds begonnen en zal in de loop van september worden voortgezet.…
Persbericht

David Clarinval: de door de overstroming getroffen zelfstandigen, zullen aanspraak kunnen maken op overbruggingsrecht “gedwongen onderbreking” en een vrijstelling van sociale bijdragen

Het slechte weer van de afgelopen dagen heeft in een groot deel van het land tot catastrofale situaties geleid. Veel burgers werden zwaar getroffen door het noodweer. De zelfstandigen werden niet gespaard. David Clarinval, minister van Zelfstandigen, laat weten dat de getroffen zelfstandigen recht zullen hebben op het overbruggingsrecht “gedwongen onderbreking” en een vrijstelling van de sociale bijdragen voor het 3e kwartaal van 2021.David Clarinval, minister van Zelfstandigen:…
Persbericht

Bijenbescherming: David Clarinval verdedigt op Europees niveau een ambitieus gezamenlijk standpunt van de gewesten en de federale overheid

Tijdens de gedachtewisseling op de Raad Landbouw en Visserij van maandag 28 juni in Luxemburg, heeft federaal minister van Landbouw David Clarinval het standpunt van België uit de doeken gedaan. Het ging om de bepaling van een doelstelling op het vlak van de bescherming van de honingbij in het kader van de herziening van het Bee Guidance Document van de EFSA uit 2013. Een van de besproken punten betrof de aanvaardbare norm inzake variatie in vitaliteit van de bijenkolonie bij gebruik van…
Persbericht

David Clarinval verlengt uitstel en vrijstelling van sociale bijdragen voor zelfstandigen die door de crisis worden getroffen

David Clarinval, minister van Zelfstandigen en kmo's, heeft een omzendbrief aan de sociale verzekeringsfondsen ondertekend. Deze omzendbrief beoogt het verlengen van de betalings- en vrijstellingsfaciliteiten voor sociale bijdragen voor zelfstandigen die door de COVID-19-crisis worden getroffen. Dit ligt in de lijn van de maatregelen die reeds begin 2021 zijn genomen. Zelfstandigen zullen hun sociale bijdragen voor het derde en vierde kwartaal van 2021 met één jaar kunnen uitstellen,…

Geen inhoud gevonden voor de geselecteerde criteria.